hercümerç

hepatit

Fr hépatite karaciğer enfeksiyonu EYun ʰêpar, ʰēpat- ἧπαρ, ἥπατ- zkaraciğer +itis << HAvr *Hi̯ékʷr̥ (*i̯ékʷr̥) a.a.

her

Fa har هر ztüm, bütün, her ≈ Ave haurva- a.a.

herbal

İng herbal (şifalı) otlara dair Lat herbalis a.a. Lat herba ot +al°

herbisit

Fr/İng herbicide ot kıran § Lat herba ot Lat +cidus kıran, öldüren

hercai

Fa harcāyī هر جايى zher yere ait, her yerde açan (çiçek), oynak, sebatsız § Fa har هر zher Fa cāy جاى zyer

hercümerç

[ Yazıcızade Ali, Tarih-i Âl-i Selçuk, 1423]
Ol sebeb-ile memālik mehālike irişe [ülke tehlikeye uğraya] ve ıżṭırāb ve ıżtırār ve herc ü merc ẓuhūr bula. [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
devleti āl-i Osmanda böyle helc ü melc günleri görmekden ise

Ar harc ū marc هرج و مرج zkargaşa, kaos

Not: Karş. Aram harg הרג "öldürme" ve Fa marg مرگ "ölme, ölüm".


08.11.2018
herek

Yun χarákion χαράκιον z [küç.] fidanlara destek için dikilen kazık << EYun χáraks χάραξ zkazık +ion EYun χarássō χαράσσω zkazmak, kazımak

heretik

Fr hérétique İng heretic zındık, dinde sapkın öğretiye mensup olan Lat haereticus a.a. EYun ʰairetikós ἁιρετικός zseçmeci, mezhepçi EYun ʰaireō almak, seçmek +ik°

hergele

Fa χargale خرگله z1. yaban eşeği, 2. sürü halinde eşek § Fa/OFa χar خر zeşek (≈ Ave χara- a.a. ) Fa gale گله zsürü (<< EFa garda- a.a. )

herif

Ar ḥarīf حريف z [#ḥrf faˁīl sf.] 1. sanatkâr, meslek erbabı, 2. meslektaş, yoldaş, colleague Ar ḥarafa حرف zbozdu, çizdi; meslek veya sanat icra etti

herise

Ar harīsa(t) هريسة z [#hrs faˁīla(t) ] dövülmüş buğday ve etten yapılan bir yemek, keşkek Ar harasa هرس zhavanda dövdü, ezdi