havyar

havuç

Fa havīc/havic هویج zkökü yenen malum sebze

havut

Fa hawid/ḥawīd هود/حويد zdeve semeri, yük için deve hörgücüne sarılan bez ~? Ar ḥawiyya(t) حويّة z [#ḥwy faˁīla(t) ] 1. bağırsak, bağırsak burması, 2. deve hörgücüne sarılan bez Ar ḥawā topladı, ördü

havuz

Ar ḥawḍ حوض z [#ḥwḍ faˁl ] su birikintisi, havuz, sarnıç

havva

Ar ḥawwāˀ حوّاء zAdem'in eşi, kadın İbr ḥawwāh חַוָּה za.a. ≈ İbr ḥayyāh חַיָּה z [#ḥyh] canlı, yaşayan

havya

Ar hāwiya(t) هاويّة z [#hwy fāˁila(t) ] uçurum, dipsiz kuyu, cehennem Ar hawā هوا zdüştü, uçtu

havyar

"balık yumurtası" [ Danişmend-Name, 1360]
ilengeç kavurması, fıcı χāvyārı, domalan mantarı, eşek χıyarı [ Ömer Lütfi Barkan, Osmanlı İmparatorluğunda Zirai Ekonomi..., 1516]
Balık ve χāvyār yükinden yigirmi akça alına

~? Fa χāye-vār yumurtalı, «yumurta taşıyan» << OFa χāyag-bār

 haya2

Not: Literatür için bkz. Eren sf. TDES 175. Batı dillerine Türkçeden geçmiştir - karş. İt caviale, İng caviar; ancak Sırp χayvar.Fa *χāvī-yār "lezzet dostu" açıklaması edebi bir yakıştırmadır.


12.08.2017
havza

Ar ḥawza(t) حوزة z [#ḥwz faˁla(t) mr.] 1. mülk, varlık, 2. bir şeyin sınırları içinde olan Ar ḥāza حاز zelde etti, tuttu, sahip oldu

hay

ünl ilgi, kaygı, dilek, üzüntü ünlemi

haya1

Ar ḥayāˀ حياء z [#ḥyw faˁla(t) msd.] utanma, utangaçlık Ar ḥayā utandı

haya2

Fa χāye خايه z1. yumurta, 2. er yumurtası, testis << OFa χāyag yumurta ≈ Ave aya- a.a.

hayal

Ar χayāl خَيَال z [#χyl faˁāl msd.] imgelem, zihinsel görüntü Ar χāla خَالَ zhayal etti