haram

hara

Fransızca haras "damızlık at çiftliği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Arapça faras فَرَس z "at" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

harabe

Arapça χrb kökünden gelen χarāba(t) خرابة z "harap şey veya yer, yıkıntı, virane" sözcüğünden alıntıdır.

haraç

Arapça χrc kökünden gelen χarāc خراج z "salma, bir tür vergi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice khəragā veya kharəgā כרגא z "kelle vergisi" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 664.) Bu sözcük Eski Yunanca χorēgía χορηγία z "kamu giderleri için halktan alınan para, özellikle olağan dışı savaş vergisi" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Liddell & Scott, A Greek-English Lexicon sf. 1998-1999, Pierre Chantraine, Dict. étym. de la langue grecque sf. 1269-70.) Yunanca sözcük Eski Yunanca χorēgós χορηγός z "tören-başı, Eski Yunan'da kamusal ve dini törenleri düzenleyen görevli" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca χorós χορός z "tören, dans, raks, koro" sözcüğünden türetilmiştir.

harakiri

Japonca harakiri "karın deşme yoluyla intihar" sözcüğünden alıntıdır. Japonca sözcük Japonca hara "karın" ve Japonca kiri "deşme" sözcüklerinin bileşiğidir.

harala gürele

har gür "telaş, kargaşa" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

haram
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kutadgu Bilig, 1069]
ḥalāl ol yā şübhe ḥarām ol öŋi [y helaldir, ya şüpheli, veyahut haramdır] harami "soyguncu" [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
açlık u arnuk [{yorgunluk], ḥarāmī korkusı ḥaramzāde "haram evladı" [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
Didi ey ḥarāmzāde ḳulmāş gidī

Köken

Arapça ḥrm kökünden gelen ḥarām حرام z "yasak, özellikle dinen yasak olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaruma veya ḥarima حَرُِمَ z "yasak veya dokunulmaz veya kutsal idi" fiili ile eş kökenlidir.

Daha fazla bilgi için harem maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

harami, haramzade


22.04.2015
harap

Arapça χrb kökünden gelen χarāb خراب z "yıkım, yıkıntı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaraba خرب z "harap oldu" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ḥārib חרב z "viran olma, yıkım" fiili ile eş kökenlidir.

harar

Arapça ġrr kökünden gelen ġirār veya ġirāra(t) غِرَار/غِرَارَة z "çuval, özellikle saman çuvalı" sözcüğünden alıntıdır.

hararet

Arapça ḥrr kökünden gelen ḥarāra(t) حَرارة z "yanma, sıcaklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarra حَرَّ z "kızdı, yandı" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

haraşo

Rusça χoroşii "iyi" sözcüğünden alıntıdır.

harbi1

Arapça ḥarbī حربى z "harple ilgili, savaşçı, savaşkan, asker" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarb sözcüğünün nisbet halidir.