hanedan

handan

Farsça χʷandān خوَندان z "gülen, gülümseyen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça χʷandan خوَندن z "gülmek" fiilinden +ā(n) ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça χandag "gülme" sözcüğü ile eş kökenlidir.

handikap

İngilizce handicap "1. çeşitli atlara şanslarını eşitlemek için farklı ağırlıklar yüklendiği at yarışı türü, 2. oyunda rakibe tanınan avantaj, 3. dezavantaj" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce hand i' cap "«el şapkada», eski bir oyun" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce hand "el" ve İngilizce cap "külah, şapka" sözcüklerinin bileşiğidir.

handiyse

Eski Türkçe kanda veya kayda "nerede" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kañu "ne, hangi" sözcüğünden Eski Türkçe +dA ekiyle türetilmiştir.

handle

İngilizce handle "1. ele getirmek, idare etmek, 2. sap, tutamak" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *handlion "ellemek, ele getirmek" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hand- "el" biçiminden türetilmiştir.

hane

Farsça χāne خانه z "1. ev, konut, 2. Arap rakamlarında basamak" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça χānag "ev" sözcüğünden evrilmiştir.

hanedan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"sülale" [ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
peyğāmber χānedānınuŋ gözi nūrısın "... ev" [ Selanikli Mustafa Ef., Tarih-i Selanikî, 1600]
vālide-i pādişāh-i cihān hazretleri ol χānedānda terbiye olmışdı

Köken

Farsça χāne-dān خاندان z "ev, konut" fiilinden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için hane, +dan1 maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

hanedanlık


24.08.2015
hanefi

Arapça ḥanafī حنفي z "İslam hukukunda Ebu Hanife mezhebi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Abū ḥanīfa أبو حنيفة z "İslam hukukçusu Numan bin Sabit'in künyesi (M 699-767)" özel adından +ī ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Arapça ḥanaf "ayağı eğri, ayak parmakları yamuk olup topallayan" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

hanende

Farsça χʷānande خواننده z "okuyan, şarkı söyleyen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça χʷāndan veya χanīdan خواندن/خنيدن z "okumak, şarkı söylemek" fiilinden +anda ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen χʷan- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swenh₂- (*swen-) "şarkı söylemek" biçiminden evrilmiştir.

hangar

Fransızca hangar "dört yanı açık üstü kapalı yapı, çardak [esk.], uçak deposu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen hangart sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince hangardum veya hangardium sözcüğü ile eş kökenlidir.

hangi

Türkiye Türkçesi kankı veya χankı "hangi" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Oğuzca kanı veya χanı "ne, hangi" parçacığından Eski Türkçe +kI ekiyle türetilmiştir.

hanım

Orta Türkçe χānum "hükümdar eşine hitap şekli [1ci tekil kişi iyelik ekiyle]" sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: Doerfer, Türk. und Mong. Elementen im Neupersisch sf. III §1163.) Türkçe sözcük Eski Türkçe χān "hükümdar" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Um ekiyle türetilmiştir.