hırdavat

hınç

Farsça χanc خنج z "hırıltı, feryat, orgazm nidası" sözcüğünden alıntıdır.

hınzır

Arapça χnzr kökünden gelen χinzīr خنزير z "domuz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen χazīr חַזִיר z sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 443.) Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen χuzīru sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Chicago Assyrian Dictionary sf. 6.266.)

hır

"gırtlak sesi, tehdit ve kavga sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

hırbo

Kürtçe (Kurmanci) xirbo "kaba, terbiyesiz kimse" sözcüğü ile eş kökenlidir.

hırçın

Ermenice xırdçan խրտչան z "kavgacı, kolay öfkelenen" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Ermenice xırdçil խրտչիլ z "öfkelenmek" fiilinden türetilmiştir. (Kaynak: Robert Dankoff, Armenian Loanwords in Turkish sf. )

hırdavat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"kırıntı, edevat" [ Şer'iye Sicilleri, 1500 yılından önce]
dükkân χurdevātı 150, susak 7, hereni 30. [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
esnāf-ı āhengerān ü çilingirān (...) demir χurdevāt yapanların silsileleri ana müntehīdür

Köken

Farsça χōrde خورده z "yenmiş şey, yemek artığı, kırıntı, döküntü" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için hurda1 maddesine bakınız.

Ek açıklama

Farsça sözcükten Arapça +āt çoğul ekiyle.

Benzer sözcükler

hırdavatçı


14.11.2019
Hıristiyan

Yeni Yunanca χristianós χριστιανός z "Mesih dinine mensup" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca χrīstós χρīστός z "(kutsal yağla) meshedilmiş olan, Mesih" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca χrīō χρīω z "yağla ovmak, meshetmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʰrēi̯- "ovmak" kökünden evrilmiştir.

hırka

Arapça χrḳ kökünden gelen χirḳa(t) خِرْقة z "kafa ve kol delikleri olan üstlük, özellikle derviş giysisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaraḳa خَرَقَ z "yırttı, deldi" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir.

hırpala|mak

Türkiye Türkçesi hırpani "perişan kılıklı" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

hırpani

Arapça χrb kökünden gelen χiribbān خربان z "harap, yıkıma uğramış" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: Edw. Will. Lane, An Arabic Lexicon sf. 2.716.) Arapça sözcük Arapça χaraba خرب z "harap oldu" fiilinden türetilmiştir.

hırs

Arapça ḥrṣ kökünden gelen ḥirṣ حرص z "şiddetli ve bencil istek, arzu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaraṣa حَرَصَ z "şiddetle arzuladı" fiilinin fiˁl vezninde türevidir.