hüsn

hünnap

Ar ˁunnāb عنّاب z [#ˁnb] hünnap ağacı ve meyvesi, zizyphus vulgaris ≈ Ar ˁināb عناب züzüm (≈ Akad inbu meyve )

hünsa

Ar χunṯāˀ خنثاء z [#χnṯ fuˁlāˀ sf. fem.] hermafrodit, çift cinsiyetli

hür

Ar ḥurr حُرّ z [#ḥrr fuˁl ] salınmış, azat edilmiş, köle olmayan Aram ḥōr/ḥawr חוֹר z1. beyaz giysili, 2. azatlı köle Aram ḥawar חַוַר zbeyazlık, beyaz

hürmet

Ar ḥurma(t) حُرمة z [#ḥrm fuˁla(t) msd.] 1. yasak olma, dokunulmazlık, tabu, 2. yasağa uyma, saygı gösterme Ar ḥarama حَرُمَ zyasakladı

hürriyet

Ar ḥurriyya(t) حرّيّة z [#ḥrr y. msd.] köle olmama, azatlık Ar ḥurr حرّ zköle veya bağımlı olmayan, asil, soylu +īya(t)2

hüsn

hüsnüzan "iyi kanaat" [ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
zīrā sizüŋ baŋa bir ḥusn-i ẓannuŋuz vardur. hüsnükabul "iyi karşılama" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ḥusn-i ḳabūl [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
hüsn-i hāl, hüsn-i muˁāmele, hüsn-i muˁāşeret, hüsn-i taˁbīr, hüsn-i tedbir, hüsn-i Yusuf.

Ar ḥusn حُسْن z [#ḥsn fuˁl msd.] güzellik Ar ḥasuna حَسُُنَ zgüzel idi

Not: Aynı Arapça kökten ḥasan "güzel", ḥuseyn "küçük güzel", aḥsen "çok güzel", taḥsīn "beğenme", iḥsān "güzellik yapma", muḥsīn "ihsan edilmiş" sözcükleri Türkçede erkek adı olarak kullanılır.

Benzer sözcükler: hüsnühal, hüsnükabul, hüsnükelam, hüsnükuruntu, hüsnümuamele, hüsnüniyet, hüsnütabir, hüsnütelakki, hüsnüteveccüh, hüsnüyusuf, hüsnüzan

Bu maddeye gönderenler: ahsen, hasenat, ihsan, istihsan, tahsin (tapşın)


01.01.2021
hüsran

Ar χusrān خُسران z [#χsr fuˁlān msd.] zarara uğrama, hasar Ar χasira خَسِرَ zzarar gördü

hüsrev

Fa χusrav/χosrov خسرو zeski İran padişahlarının bir sıfatı << Ave hu-sraw iyi namlı, ünlü § Ave hu iyi Ave sraw duyma, ün << HAvr *ḱlew- duymak

hüthüt

Ar hudhud هدهد z [#hd q.] Kuran'da adı geçen bir kuş, çavuş kuşu, upupa epops onom hadhada

hüvelbaki

Ar huwa'l-bāḳī هو الباقي zO (Allah) kalıcıdır § Ar huwa هُوَ zo (üçüncü tekil şahıs) Ar bāḳī بَاقٍ zkalıcı

hüviyet

Ar huwīya(t) هویة zo-luk, kim-lik Ar huwa هو züçüncü tekil kişi zamiri, o +īya(t)2