hödük

hot zot

?

hotoz

≈ Fa ḳotās a.a. << ETü kotuz/kotaz Tibet öküzü, yak

hovarda

~? Fa χʷār-dād خوارداد zyemek veren

hovercraft

İng hovercraft hava yastığı üzerinde seyreden araç (İlk kullanım: 1959, İng.) § İng hover havada asılı durmak İng craft araç

hoyrat

≈ Fa χoryād خورياد zköylü, kaba saba kimse Yun χōriátēs χωριάτης zköylü Yun χōríon χωρίον z [küç.] küçük yerleşim, köy EYun χōros χώρος zkırsal alan, taşra +ion

hödük

"kabalık" [ Deşişî Mehmed Ef., Et-Tuhfetu's-Seniyye, 1580]
Türkīde bir kimse yoldaşını üşendirse 'baŋa hödük virme' dir "kaba" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
hödük هودوك: Kaba, ahmak, gabî, köylü, ümmî, rustâî.

?


26.05.2015
höpür

onom gürültüyle içme sesi

hörgüç

<< ETü örküç deve sırtındaki tümsek ETü ör- yükselmek, belirmek (geçişsiz fiil) +(g)Uç

höst

ünl hayvan kovma ünlemi

hötöröf

?

höyük

<< ETü-O öyük yığma tepe, tümsek << ETü *örük ETü ör- yığmak, yükseltmek +Uk