gerilla

gergedan

Arapça ve Farsça karkadan كرگدن z "gergedan" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Sanskritçe khaḍgadhenu खड्गधेनु z "dişi gergedan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe khaḍgá खड्ग z "boynuz, kılıç" sözcüğünün dişilidir.

gergef

Farsça kārgāh كارگاه z "çalışma yeri, tezgâh, özellikle nakış tezgâhı" sözcüğünden alıntıdır.

geri

Eski Türkçe kérü "geri, arka, batı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *key-gerü biçiminden evrilmiştir.

gerici

Türkiye Türkçesi geri sözcüğünden Yeni Türkçe +cI ekiyle türetilmiştir.

gerilim

Türkiye Türkçesi ger- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

gerilla
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[Bel, 1905 yılından önce]
Efendiler, harp, muharebe, bunlar artık sizce malum şeylerdir. Fakat Gerilla nedir biliyor musunuz? [ Cumhuriyet - gazete, 1933]
başlıca istikametlerin gerilla (çete harbi) tarzında müdafaası

Köken

İngilizce guerrilla "1. düzensiz savaş, 2. gerilla savaşçısı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca guerrilla "«küçük savaş», İspanya'da 1806-1812 Napoleon harbi sırasında kullanılan düzensiz savaş yöntemlerine verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca guerra "savaş" sözcüğünün küçültme halidir. İspanyolca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *werra- "kavga, karmaşa, savaş" biçiminden alıntıdır. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wers-¹ "kargaşa" biçiminden evrilmiştir.

Ek açıklama

İspanyolca sözcük soyut eylem adı iken, modern kullanımda "gerilla savaşçısı, gerillacı" anlamını da kazanmıştır. Türkçe sözcüğün telaffuzu İngilizceden alınmıştır. • Aynı Germence kökten İngilizce war "savaş", Almanca Wirre "kavga, kargaşa".

Benzer sözcükler

gerillacı, gerillacılık

Bu maddeye gönderenler

kontrgerilla


14.09.2017
geriş

Eski Türkçe keriş "tepe, dağ sırtı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ker- "enlemesine kesmek, engellemek" fiilinden Eski Türkçe +Iş ekiyle türetilmiştir.

geriyatri

Fransızca gériatrie "yaşlı hastalıkları uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen geriatry sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1909 I. L. Nascher, Avusturya kökenli Amer. tabip (1863-1944).) Bu sözcük Eski Yunanca gérōn γέρων z "ihtiyar" (NOT: Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ǵerh₂- (*ǵer-) biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca iatrós ιατρός z "tabip" sözcüklerinin bileşiğidir.

germanyum

Yeni Latince germanium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1886 Clemens Winkler, Alm. kimyacı.) Latince sözcük Latince Germania "Almanya" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir.

germi

Farsça ve Orta Farsça garm گرم z "sıcak" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen garǝma- sözcüğü ile eş kökenlidir. ) (NOT: Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen gharmá- sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gʷʰor-mó-s biçiminden evrilmiştir.

germinasyon

İngilizce germination "çimlenme, tohumdan bitme, bitki üreme veya üretme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen germinatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince germinare "bitki tohumdan üremek ve üretmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince germen "tohum, zürriyet" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵéne-mn̥- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵenh₁- (*ǵen-) "doğurmak" kökünden türetilmiştir.