general

gen(o)+

Fr géno+ İng geno+ [bileşik adlarda] doğurma, üreme EYun génos γένος z1. üreme, 2. soy, zürriyet, aşiret Lat genus, gener- a.a. << HAvr *ǵenh₁- (*ǵen-) doğurmak

genç

<< ETü kēnç yavru, bebek

genel

<? TTü geŋ geniş, bol +Al

genelev
genelge

YTü genel +gA

general

"Venedik kumandanı" [ Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant, <1600]
ceneral "Avrupa ordularında bir rütbe" [ Kırlı, Sultan ve Kamuoyu, 1840]
ceneral [ Milliyet - gazete, 1934]
Müşüre mareşal, Paşaya general denilecektir.

Fr générale [fem.] Fr capitaine général genel kumandan Fr général genel << Lat generalis soya ait, genel Lat genus, gener- soy, ırk +al°

 gen(o)+

Not: General sözcüğü ve bileşikleri Türk ordusunda 26/11/1934 tarihli kanunla resmi kullanıma girmiş; bu vesileyle telaffuz Almancaya uygun olarak düzeltilmiştir. Kullanımda jeneral biçimine 1960'lara dek rastlanır.

Bu maddeye gönderenler: korgeneral, orgeneral, tuğgeneral, tümgeneral


07.09.2017
genetik

Fr génétique üremeye veya soya ilişkin, kalıtımsal, ırsi EYun genētikós γενητικός za.a. EYun génesis γένεσις züreme +ik° EYun gígnomai, gen- γίγνομαι, γεν- zdoğurmak +sis

geniş

TTü géŋ enli, rahat +Iş << ETü kéŋ a.a.

genitif

Alm Genitiv ismin iyelik hali Lat genitivus doğuma veya soya ilişkin Lat gignere, genit- doğurmak

geniz

<< TTü geŋiz ağzın dilcik ardında kalan iç bölmesi <? ETü kéŋ geniş

genleş|mek

TTü géŋ geniş, bol +lAş-