genel

gemi

<< ETü kémi suda taşıt aracı

+gen

~? Fr +gone açı, köşe EYun gōnía γωνία za.a.

gen

Alm Gen canlılarda kalıtımı düzenleyen hücre birimi (İlk kullanım: 1866 Gregor Mendel, Avst. biyolog.) EYun génos γένος zsoy, zürriyet

gen(o)+

Fr géno+ İng geno+ [bileşik adlarda] doğurma, üreme EYun génos γένος z1. üreme, 2. soy, zürriyet, aşiret Lat genus, gener- a.a. << HAvr *ǵenh₁- (*ǵen-) doğurmak

genç

<< ETü kēnç yavru, bebek

genel

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
genel = umumî = général

<? TTü geŋ geniş, bol +Al

 geniş

Not: Fr général (a.a.) sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır.

Benzer sözcükler: genelgeçer, genelkurmay, genellemek, genelleme, genelleştirmek, genellikle

Bu maddeye gönderenler: genelev, genelge, gensoru


16.02.2019
genelev
genelge

YTü genel +gA

general

Fr générale [fem.] Fr capitaine général genel kumandan Fr général genel << Lat generalis soya ait, genel Lat genus, gener- soy, ırk +al°

genetik

Fr génétique üremeye veya soya ilişkin, kalıtımsal, ırsi EYun genētikós γενητικός za.a. EYun génesis γένεσις züreme +ik° EYun gígnomai, gen- γίγνομαι, γεν- zdoğurmak +sis

geniş

TTü géŋ enli, rahat +Iş << ETü kéŋ a.a.