gelincik

gele

Türkiye Türkçesi gele "gelsin (dilek kipi)" fiilinden evrilmiştir.

gelecek

Türkiye Türkçesi gel- fiilinden Türkiye Türkçesinde +AcAk ekiyle türetilmiştir.

gelenek

Türkiye Türkçesi gel- fiilinden Yeni Türkçe +AnAk ekiyle türetilmiştir.

gelgit
gelin

Eski Türkçe kelin "evlenerek hane halkına katılan kadın" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kel- "gelmek" fiilinden Eski Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

gelincik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "kırmızı çiçek açan bir otsu bitki, şakayık-ı numan, papaver" [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
kan yaşın ağladı / gelincük gibi yüregin dağladı Türkiye Türkçesi: "... bir memeli hayvan" [ Hasan b. Hüseyn, Şâmilu'l-Luga, 1505]
rāsū [Fa.]: gelincük dedükleri cānāver ki ağleb māl üstinde yatar

Köken

Türkiye Türkçesi gelin sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çUk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için gelin maddesine bakınız.

Ek açıklama

Gelincik çiçeği kırmızı gelin başlığına benzetildiği için. Memeli hayvan türü anlamında Arapça ˁirsa veya ibnu'l-ˁirs (aynı anlamda) < ˁirs "gelin" çevirisidir.


14.09.2017
gelir

Türkiye Türkçesi gel- fiilinden Türkiye Türkçesinde +()r ekiyle türetilmiştir.

geliş|mek

Türkiye Türkçesi gel- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Iş- ekiyle türetilmiştir.

gem

Yunanca kēmós veya kámos κημός/καμός z "köpek tasması" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kēmós κημός z "tasma, hayvanların ısırmasını önlemek için ağızlarına bağlanan dar sepet veya torba" sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: Hjalmar Frisk, Griechisches Etym. Wörterb. sf. 1:841)

gemi

Eski Türkçe kémi "suda taşıt aracı" fiilinden evrilmiştir.

+gen

Fransızca +gone "açı, köşe" parçacığından alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Fransızca parçacık Eski Yunanca aynı anlama gelen gōnía γωνία z sözcüğünden alıntıdır.