gelin

gelberi

Türkiye Türkçesi gel beri sözcüğünden evrilmiştir.

gele

Türkiye Türkçesi gele "gelsin (dilek kipi)" fiilinden evrilmiştir.

gelecek

Türkiye Türkçesi gel- fiilinden Türkiye Türkçesinde +AcAk ekiyle türetilmiştir.

gelenek

Türkiye Türkçesi gel- fiilinden Yeni Türkçe +AnAk ekiyle türetilmiştir.

gelgit
gelin
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Orhun Yazıtları, 735]
öglerim, ekelerim, keliŋünüm, kunçuylarım [analarım, ablalarım, gelinlerim, cariyelerim] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kelin: al-ˁarus [gelin]

Köken

Eski Türkçe kelin "evlenerek hane halkına katılan kadın" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kel- "gelmek" fiilinden Eski Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için gel- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

gelinlik

Bu maddeye gönderenler

gelincik


04.01.2016
gelincik

Türkiye Türkçesi gelin sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çUk ekiyle türetilmiştir.

gelir

Türkiye Türkçesi gel- fiilinden Türkiye Türkçesinde +()r ekiyle türetilmiştir.

geliş|mek

Türkiye Türkçesi gel- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Iş- ekiyle türetilmiştir.

gem

Yunanca kēmós veya kámos κημός/καμός z "köpek tasması" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kēmós κημός z "tasma, hayvanların ısırmasını önlemek için ağızlarına bağlanan dar sepet veya torba" sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: Hjalmar Frisk, Griechisches Etym. Wörterb. sf. 1:841)

gemi

Eski Türkçe kémi "suda taşıt aracı" fiilinden evrilmiştir.