gelgit

gel|mek

Eski Türkçe aynı anlama gelen kel- fiilinden evrilmiştir.

gelberi

Türkiye Türkçesi gel beri sözcüğünden evrilmiştir.

gele

Türkiye Türkçesi gele "gelsin (dilek kipi)" fiilinden evrilmiştir.

gelecek

Türkiye Türkçesi gel- fiilinden Türkiye Türkçesinde +AcAk ekiyle türetilmiştir.

gelenek

Türkiye Türkçesi gel- fiilinden Yeni Türkçe +AnAk ekiyle türetilmiştir.

gelgit
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "bugün git yarın gel" [ Cumhuriyet - gazete, 1946]
dairelerimizde de işler sürüncemede kalmakta ve 'gel-git'ten usanç duymaktadırlar Türkiye Türkçesi: "... med ve cezir" [ Cumhuriyet - gazete, 1953]
buranın insanı hülyadan hülyaya atan eşsiz gelgit (med ve cezir) lerini anlatayım

Daha fazla bilgi için gel-, git- maddelerine bakınız.


19.09.2014
gelin

Eski Türkçe kelin "evlenerek hane halkına katılan kadın" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kel- "gelmek" fiilinden Eski Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

gelincik

Türkiye Türkçesi gelin sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çUk ekiyle türetilmiştir.

gelir

Türkiye Türkçesi gel- fiilinden Türkiye Türkçesinde +()r ekiyle türetilmiştir.

geliş|mek

Türkiye Türkçesi gel- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Iş- ekiyle türetilmiştir.

gem

Yeni Yunanca kēmós veya kámos κημός/καμός z "köpek tasması" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kēmós κημός z "tasma, hayvanların ısırmasını önlemek için ağızlarına bağlanan dar sepet veya torba" sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: Hjalmar Frisk, Griechisches Etym. Wörterb. sf. 1:841)