gelecek

geğir|mek

Eski Türkçe kekir- "geğirmek, geniz sesi çıkarmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kegiz veya *keŋiz "geniz" biçiminden türetilmiştir.

geko

İngilizce gecko "bir tür kertenkele" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Malayca keko sözcüğünden alıntıdır.

gel|mek

Eski Türkçe aynı anlama gelen kel- fiilinden evrilmiştir.

gelberi

Türkiye Türkçesi gel beri sözcüğünden evrilmiştir.

gele

Türkiye Türkçesi gele "gelsin (dilek kipi)" fiilinden evrilmiştir.

gelecek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Bergamalı Kadri, Müyessiretü'l-Ulûm, 1530]
zemān üçdür, biri geçmiş zemāndur, biri şimdiki zemāndur, biri gelecek zemāndur

Köken

Türkiye Türkçesi gel- fiilinden Türkiye Türkçesinde +AcAk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için gel- maddesine bakınız.


24.12.2015
gelenek

Türkiye Türkçesi gel- fiilinden Yeni Türkçe +AnAk ekiyle türetilmiştir.

gelgit
gelin

Eski Türkçe kelin "evlenerek hane halkına katılan kadın" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kel- "gelmek" fiilinden Eski Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

gelincik

Türkiye Türkçesi gelin sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çUk ekiyle türetilmiştir.

gelir

Türkiye Türkçesi gel- fiilinden Türkiye Türkçesinde +()r ekiyle türetilmiştir.