geda

geç|mek

Eski Türkçe keç- "aşmak, öte gitmek, zaman geçmek" fiilinden evrilmiştir.

geçerli

Türkiye Türkçesi geçer "cari" sözcüğünden türetilmiştir.

geçim

Türkiye Türkçesi geç- veya geçin- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

geçin|mek

Türkiye Türkçesi geç- fiilinden Türkiye Türkçesinde +In- ekiyle türetilmiştir.

geçit

Orta Türkçe keçüt "ırmak ve dağ geçişi" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe keç- "geçmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Ut ekiyle türetilmiştir.

geda
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
bu serāyda kim ġanīdür kim gedā [kim zengin kim yoksul]

Köken

Farsça gadā گدا z "yoksul, dilenci" sözcüğünden alıntıdır.


20.07.2015
gedik

Orta Türkçe gedük "kazılmış veya oyulmuş şey" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe kert- veya ket- "oymak, çentmek" fiilinden evrilmiştir.

geğir|mek

Eski Türkçe kekir- "geğirmek, geniz sesi çıkarmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kegiz veya *keŋiz "geniz" biçiminden türetilmiştir.

geko

İngilizce gecko "bir tür kertenkele" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Malayca keko sözcüğünden alıntıdır.

gel|mek

Eski Türkçe aynı anlama gelen kel- fiilinden evrilmiştir.

gelberi

Türkiye Türkçesi gel beri sözcüğünden evrilmiştir.