geçin|mek

gecik|mek

Eski Türkçe kéçil- "gecikmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kéç- "ağır hareket etmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Ik- ekiyle türetilmiştir.

geç

Eski Türkçe kéç "geç (vakit), günün son bölümü, akşam" sözcüğünden evrilmiştir.

geç|mek

Eski Türkçe keç- "aşmak, öte gitmek, zaman geçmek" fiilinden evrilmiştir.

geçerli

Türkiye Türkçesi geçer "cari" sözcüğünden türetilmiştir.

geçim

Türkiye Türkçesi geç- veya geçin- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

geçin|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er suv keçindi [adam suyu geçer gibi yaptı] "1. geçimini temin etmek, 2. addolunmak, sayılmak" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
geçinmek: Sustentare se, vivere [yaşamını sürdürmek, taayyüş etmek], censeri, existimari pro ... [addolunmak]. Eyü geçinmek: Bene se habere, commodam vitam ducere [hali vakti yerinde olmak]. "3. iyi ilişkide olmak" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
geçinmek: (...) hüsn-i muaşeret

Köken

Türkiye Türkçesi geç- fiilinden Türkiye Türkçesinde +In- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için geç- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

geçindirmek, geçinip gitmek


04.01.2016
geçit

Orta Türkçe keçüt "ırmak ve dağ geçişi" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe keç- "geçmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Ut ekiyle türetilmiştir.

geda

Farsça gadā گدا z "yoksul, dilenci" sözcüğünden alıntıdır.

gedik

Orta Türkçe gedük "kazılmış veya oyulmuş şey" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe kert- veya ket- "oymak, çentmek" fiilinden evrilmiştir.

geğir|mek

Eski Türkçe kekir- "geğirmek, geniz sesi çıkarmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kegiz veya *keŋiz "geniz" biçiminden türetilmiştir.

geko

İngilizce gecko "bir tür kertenkele" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Malayca keko sözcüğünden alıntıdır.