gündem

günah

Farsça gunāh گناه z "suç" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vināh veya vinās sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça vi-nath "zarar, hasar" sözcüğünden evrilmiştir.

günaydın
günce

Türkiye Türkçesi gün sözcüğünden Yeni Türkçe +çA ekiyle türetilmiştir.

güncel

Türkiye Türkçesi gün sözcüğünden Yeni Türkçe +çAl ekiyle türetilmiştir.

gündelik

Türkiye Türkçesi günde "yevmî" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lIk ekiyle türetilmiştir.

gündem
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "Fr agenda karşılığı" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
gündem: ... ruzname.

Köken

Türkiye Türkçesi gün sözcüğünden Yeni Türkçe +dAm ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için gün maddesine bakınız.

Ek açıklama

YTü sözcüğün Latince agendum "gündem" sözcüğünden esinlendiği açıktır; +dAm ekinin işlevi belirsizdir.


31.12.2015
gündüz

Eski Türkçe küntüz "gündüz" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kün "gün" sözcüğünden türetilmiştir.

güneş

Orta Türkçe küneş "güneş" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *küne- "gün ışımak, aydınlanmak" biçiminden Türkiye Türkçesinde +Iş ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe kün "gün" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

güney

Türkiye Türkçesi gün sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)Ay ekiyle türetilmiştir.

güneyik

Türkiye Türkçesi güne- "güneşe dönmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi gün sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

günlük1