gözetle|mek

göz

Eski Türkçe köz "görme organı" sözcüğünden evrilmiştir.

gözde

Türkiye Türkçesi göz sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

göze

Türkiye Türkçesi göz sözcüğünden türetilmiştir.

gözenek

Türkiye Türkçesi göz sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +AnAk ekiyle türetilmiştir.

gözet|mek

Eski Türkçe közet- "beklemek, korumak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe köz "göz" sözcüğünden Eski Türkçe +At- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

gözetle|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "tarassut etmek" [ M. Viguier, Elémens de la langue turque, 1790]
Remarquer, observer: gözetlemek [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
gözetmek: Gözetlemek, intizar, terakkup, tarassut, dikkat ... nezaret etmek. (...) Gözet: sakın! gibi nida.

Köken

Türkiye Türkçesi gözet- fiilinden Yeni Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için gözet- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Gözet- fiilinden mi, yoksa varsayımsal *gözet adından mı türetildiği açık değildir. İsimden fiil yapan +lA- eki ikinci olasılığı düşündürür.

Benzer sözcükler

gözetleme kulesi


26.11.2019
gözgü

Eski Türkçe közŋü "ayna" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe közün- "görünmek, kendini görmek" fiilinden Eski Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

gözlem

Türkiye Türkçesi gözle- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

gözleme

Türkiye Türkçesi közleme "közde pişirme" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi köz "kor, ateş" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

gözlük

Türkiye Türkçesi göz sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lIk ekiyle türetilmiştir.

gözük|mek

Eski Türkçe köz- "görmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Ik- ekiyle türetilmiştir.