göster|mek

görkem

Türkiye Türkçesi görk "görüntü, görünme, güzellik" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen körk sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe kör- "görmek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

görsel

Türkiye Türkçesi gör- fiilinden Yeni Türkçe +sAl ekiyle türetilmiştir.

görümce

Eski Türkçe körümçi "görücü; falcı, müneccim" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe körüm "görme, bakım" sözcüğünden Eski Türkçe +çI ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe kör- fiilinden Eski Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

görüngü

Türkiye Türkçesi görün- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

görüntü

Türkiye Türkçesi gör- fiilinden Yeni Türkçe +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

göster|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: közgermek [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol atāmnı maŋa közgerdi [[babamla görüşmeme sebep oldu]] Kıpçakça: köstermek [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
kösterdi: arā [gösterdi] Türkiye Türkçesi: görsetmek [Hat, 1521]
Lütfını görsetmeyip hem bu yamanlığdan ne sūd?

Köken

Eski Türkçe közger- "göstermek, görmeye neden olmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kör- "görmek" fiilinden Eski Türkçe +gAr- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için gör- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Eski Türkçe közger-, erken TTü ve Azericede görset- tercih edilir. R/Z dönüşümü Eski Türkçede tipiktir. Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde 14. yy'dan itibaren beliren +tAr- ekinin tatmin edici açıklaması yoktur.

Benzer sözcükler

gösterilmek, gösterim, gösteriş, gösterişli, göstermelik, göstertmek

Bu maddeye gönderenler

gösterge, gösteri


26.01.2020
gösterge

Türkiye Türkçesi göster- fiilinden Yeni Türkçe +gA ekiyle türetilmiştir.

gösteri

Türkiye Türkçesi göster- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

göt

Eski Türkçe köt "arka, göt" sözcüğünden evrilmiştir.

götlek

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan kötlük veya *kötlek "eşcinsellik, pasif eşcinsel?" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe köt "göt" sözcüğünden Eski Türkçe +lAk ekiyle türetilmiştir.

götür|mek

Eski Türkçe kötür- "kaldırmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen köt- fiilinden Eski Türkçe +(g)Ur- ekiyle türetilmiştir.