göbek

gonore

Fr gonorrhée belsoğukluğu EYun gonorrhoía a.a. § EYun gónos γόνος ztohum, meni EYun ʰréō akmak +ia

goril

Fr gorille Afrika'ya özgü bir tür büyük maymun YLat gorilla a.a. (İlk kullanım: 1847 Thomas Savage, İng. doğabilimci.) EYun gorílla γορίλλα zEskiçağ yazarlarına göre Afrika'da yaşayan orman adamı

goşizm

Fr gauchisme aşırı solculuk Fr gauche 1. yamuk, bozuk, 2. sol +ism° Fr gauchir bozulmak, yamulmak, (doğru yoldan) sapmak Ger *wankjan sapmak

gotik

Fr gothique barbarca, ilkel [15. yy], geç Ortaçağ sanatına ait [19. yy] öz Goth Got, eski bir Cermen kavmi +ic°

goygoy

onom velvele

göbek

OTü: [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
köbek: as-surra [ Codex Cumanicus, 1303]
lombilicum - Fa: kopak - Tr: χindik TTü: "... (mec.) nesil" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
yedi göbek sayar TTü: göbek taşı [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
hamamda göbek taşı

<< OTü köbek göbek, (mec.) merkez ≈ ETü kindik a.a.

Not: Diğer Türk dillerinde görülen kindik/kindük biçimine karşılık Oğuzca ve türevlerinde göbek kullanılır. Her iki biçimin nihai kaynağı çocuk dili olabilir.

Benzer sözcükler: göbek adı, göbek atmak, göbek bağı, göbek havası, göbek taşı, göbeklenmek, göbekli, şehrin göbeği, tavan göbeği


18.05.2015
göç

<< ETü kȫç taşınma, taşınan yük <? ETü *kö- +Iş

göç|mek

<< ETü köç- kalkıp gitmek, taşınmak ETü köt- kaldırmak +Iş-

göçebe

<< TTü göçer oba/göçer evlü göçücü yörük topluluğu, göçer halkı

göçmen

<< TTü göçmel muhacir TTü göç-

gödelek

≈ TTü güdük kısa ve kalın +AlAk