fizik

fiyat

Arapça fiˀāt فيات z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça فى z "bir yerde veya bir şeyin içinde olmayı belirten edat" sözcüğünün çoğuludur.

fiyonk

İtalyanca fiocco "yün veya keten kırpıntısı, püskül" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen floccus sözcüğünden evrilmiştir.

fiyort

Fransızca ve İngilizce fjord "Norveç kıyılarına özgü derin körfez" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Norveççe fjord "liman, körfez" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *furduz biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pér-tu-s "liman" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-¹ "geçmek, geçirmek" kökünden türetilmiştir.

fizi(o)+

Fransızca ve İngilizce physio+ "[bileşik adlarda] beden" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca phýsis φύσις z "beden, canlı varlık" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca phýō φύω z "büyümek, kabarmak, yer kaplamak, (canlı varlıklar) yetişmek, neşvü nema bulmak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰuH- (*bʰū-) "şişmek, büyümek" biçiminden evrilmiştir.

fizibilite

İngilizce feasibility "yapılabilirlik" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce feasible "yapılabilir" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca faisible "[esk.] yapılabilir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca faire "yapmak" fiilinden +()bilis ekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen facere fiilinden evrilmiştir.

fizik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ebubekir Ratib Ef., Nemçe Sefaretnamesi, 1792]
Ertesi gün bir akademiyaya dahı götürüp (...) fizika dedikleri fünūna dāir nice sanāyi ve maarif-i garībe ızhār eylediler.

Köken

Fransızca physique "doğa bilimlerinin genel adı, tabiiyat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince physica "doğa bilimi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen physikḗ téχnē φυσική τεχνη z deyiminden alıntıdır. Yunanca deyim Eski Yunanca phýsis φύσις z "doğa" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için fizi(o)+ maddesine bakınız.

Ek açıklama

Modern anlamı Aristoteles'in maddi varoluşun özelliklerini incelediği Ta Physiká adlı eserinden türemiştir.

Benzer sözcükler

biyofizik, fizik tedavi, fiziksel, jeofizik

Bu maddeye gönderenler

metafizik


02.03.2015
fizyoloji

Fransızca physiologie "bedenbilim, bedenin yapı ve işlevlerine ilişkin uzmanlık" sözcüğünden alıntıdır.

fizyonomi

Fransızca physionomie "bedensel özelliklerden karakter tahlili yapma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca physiognomía φυσιογνομία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phýsis φύσις z "maddi varlık, beden" ve Eski Yunanca gnō- γιγνωσκω, γνω- z "bilmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

flakka

Flakka "alpha-Pyrrolidinopentiophenone maddesinin ticari adı" ticari markasından alıntıdır.

flama

Venedikçe fláma "1. alev, meşale, 2. dar uzun şerit şeklinde gemi bayrağı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Venedikçe sözcük Geç Latince flammula "gemi bayrağı" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Latince flamma "alev" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *flag-ma biçiminden evrilmiştir. Latince biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰl̥g-meh₂ (*bʰl̥g-mā) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰel-² "yanmak, ışımak" kökünden türetilmiştir.

flambe

Fransızca flambé "alevli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca flamber "alevlenmek, tutuşmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince flammare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince flamma "alev" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.