fehva

feçes

İngilizce faeces "tıpta dışkı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince faeces sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince faex "tortu, özellikle şarap tortusu, posa" sözcüğünün çoğuludur.

feda

Arapça fdy kökünden gelen fadāˀ فَِدَاء z "1. kurtulmalık, fidye, bedel, 2. (bir şey uğruna) bedel ödeme, feda etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fadā فَدَا z "feda etti, bedel ödedi" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

federasyon

Fransızca fédération "ittifak, özerk birimlerden oluşan örgüt veya devlet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince foederatio "ittifak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince foedus, foeder- "ittifak, sözleşme, ant" sözcüğünden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰoi̯dʰ-o-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰei̯dʰ- "güvenmek" kökünden türetilmiştir.

feedback

İngilizce feedback "geri besleme, elektronikte bir kavram (1920), psikoloji ve idari bilimlerde bir kavram (1943)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce feed "beslemek" ve İngilizce back "geri" sözcüklerinin bileşiğidir.

fehim

Arapça fhm kökünden gelen fahm فهم z "anlama, kavrama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fahama فَهَمَ z "anladı, kavradı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

fehva
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
ve eger 'hüve'l-ẓāhir' fehvāsı χavāṭırda [hatıralarda] yir eylerse

Köken

Arapça fḥw kökünden gelen faḥwā فحوىٍ z "anlam, meal, anlamlı söz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faḥā "kastetti, anlam ifade etti" fiilinden türetilmiştir.


29.07.2015
fek

Arapça fkk kökünden gelen fakk فكّ z "kırma, keserek açma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fakka فكّ z "kırdı, keserek açtı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen #pkk פככ z kökü ile eş kökenlidir. )

felah

Arapça flḥ kökünden gelen falāḥ فلاح z "refah, rahatlık, huzur, kurtuluş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça falaḥa فَلَحَ z "kurtuldu, rahata erdi" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

felaket

Arapça falak فلك z "felek" sözcüğünden türetilmiştir.

felç

Arapça flc kökünden gelen falc veya fālic فالج z "1. yarım baş ağrısı, migren, 2. gövdenin yarısını etkileyen inme, hemipleji" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice phāləg פָלְג z "migren, felç" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca plēgía veya ʰēmiplēgía πληγία/εμιπληγία z "inme, felç" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca plḗssō, plēg- πλήσσω, πληγ- z "vurmak, çalmak, darp etmek" fiilinden para+1 önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pleh₂k- (*plāk-) "vurmak, çalmak" kökünden türetilmiştir.

feldmareşal

Almanca Feld-Marschall "Alman ordusunda bir rütbe" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca Feld "düz arazi, savaş alanı" (NOT: Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *felthu- "düzlük, alan" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pelh₂-to-s (*pel-to-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pelh₂-¹ (*pel-) "yayılmak" kökünden türetilmiştir. ) ve Almanca Marschall "mareşal" sözcüklerinin bileşiğidir.