falan

faktör

Fransızca facteur "1. yapan, eden, üreten, 2. matematikte çarpan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince factor "yapan, eden, etken, imal eden, imalatçı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince facere "yapmak, etmek, eylemek, icra etmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

fakülte

Fransızca faculté "1. yetenek, beceri, 2. üniversite bölümü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince facultas "yapabilirlik, el becerisi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince facilis "yapılabilir olan, kolay" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince facere "yapmak" fiilinden +()bilis ekiyle türetilmiştir.

fal

Arapça fAl kökünden gelen faˀl فأل z "iyi alamet" sözcüğünden alıntıdır.

falafel

Arapça flfl kökünden gelen falāfil فلافل z "nohut ezmesiyle yapılan içli köfte" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fulful فلفل z "biber" sözcüğünden türetilmiştir.

falaka

(NOT: Arapça flḳ kökünden gelen falaḳa(t) فلقة z "ayak tabanına dayak atma sopası" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Arapça sözcük Eski Yunanca phálanks, phalang- φάλαγξ, φαλαγγ- z "1. kütük, kalın sopa, 2. Eski Yunan'da bir ordu birliği" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰelǵ- "kütük, kalın ağaç gövdesi" kökünden türetilmiştir.

falan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
ḳarār ḳılıştı anıŋ birle fülān nérse üze [onunla falan nesne üzerine anlaştı] [ Codex Cumanicus, 1303]
talis - Fa: falan - Tr: buninχibi [bunun gibi] vel falam [ Meninski, Thesaurus, 1680]
fülān, vulg. filan & falan [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
falan festekiz, falan fıstık, falan feşmekân

Köken

Arapça fulān فلان z "adı zikredilmeyen kişi için kullanılan sözcük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen pəlān פלן z sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Karş. Aramice/Süryanice pəloni almoni פְלוני אַלְמוֹני "falan filan" ( ▪ Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 71). Orta Yunanca peloní elmoní, Ermenice eġmoni peġmoni "falan filan" biçimleri Süryaniceden alınmıştır ( ▪ Acaryan, Hayeren Armatakan Bararan sf. 2.21).

Benzer sözcükler

falan festekiz, falan filan, falan fıstık, falanca, feşmekân, filan, filanca


22.02.2020
falanjist

Fransızca phalangiste "İspanya'da 1933'te kurulan sağcı parti mensubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca Falange "İspanya'da bir parti" sözcüğünden +ist° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca phálanks, phalang- φάλανξ, φαλαγγ- z "Eski Yunan'da sıkı düzenli piyade birliği" sözcüğünden alıntıdır.

falçete

İtalyanca falcietto "küçük tırpan, orak" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince falx, falc- "orak" sözcüğünün küçültme halidir.

falez

Fransızca falaise "dik kayalık sahil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *felisa veya felsaz "kaya" biçiminden alıntıdır.

fallus

Yeni Latince phallus "erkek cinsel organı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca phállos φάλλος z "ereksiyon halinde erkek cinsel organı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰl̥-nó-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰel-¹ "şişmek, kabarmak" kökünden türetilmiştir.

falsetto

İtalyanca falsetto "«cırtlak ses», yüksek oktavda şarkı söylemeye imkân veren ses tekniği" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca falso "hata, yanlış" sözcüğünden +et° ekiyle türetilmiştir.