ervah

erotomani

Fr érotomanie aşk deliliği, cinsel istek çılgınlığı EYun erotomanía εροτομανία za.a. § EYun éros aşk, cinsel istek EYun manía delilik

erozyon

Fr érosion aşınma Lat erodere çürüyerek tükenmek, tüketmek +(t)ion Lat e(x)+ rodere, ros- paslanmak, çürümek

error

İng error hata, yanlış Lat error a.a. Lat errare yoldan sapmak, azmak +or << HAvr *h₁ers- (*ers-) a.a.

erselik

ETü-O arsalık hem erkek hem dişi olan, hermafrodit

erte

<< ETü érte sabah ETü ert- oldurmak, zamanı gelmek +A ETü er- olmak +It-

ervah

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
aṣḥāb-ı ˁiẓām ve ervāh-ı kirām [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
ol ki ṣūret cinsidür üç ḳısmdur: ḳuvā ve efˁāl ve ervāḥ [potansiyel, aktüel ve ruhlar]

Ar arwāḥ أرْوَاح z [#rwḥ afˁāl çoğ.] ruhlar Ar rūḥ روح z [t.]

 ruh


13.08.2017
erzak

Ar arzāḳ أرزاق z [#rzḳ afˁāl çoğ.] rızklar Ar rizḳ رزق z [t.]

es

≈ TTü es- أس z

es|mek

<< ETü es- 1. esmek [geçişsiz fiil] 2. uzatmak, germek [geçişli fiil]

esami

Ar asāmi أسامٍ z [#smy afāˁil çoğ. çoğ.] isimler Ar ism إسم z [t.]

esans

Fr essence bir şeyin özü, bitkisel öz, parfüm OLat essentia öz, ana madde Lat esse olmak +entia << HAvr *h₁es- (*es-) olmak