epri|mek

epitet

Fr epithète İng epithet lakap, biyolojik taksonomide tür belirten ad EYun epítheton ἐπίθετον z [n.] lakap EYun epíthetos ἐπίθετος z [pp.] üstüne-konan EYun epi+ títhemi, the- τίθεμι, θε- zkoymak +t°

epizot

Fr épisode tiyatroda iki perde arasında oynananan kısa oyun [esk.], oyunda kısa bölüm, sahne EYun epeisódion επεισόδιον zaraya giren şey EYun epi+ eísodos είσοδος zgiriş +ion EYun eis+ ʰodós ὁδός zyol

epoksi

İng epoxy 1. kimyada bir tür bileşik, 2. epoksit reçine, bir tür boya ve yapıştırıcı İng epi+ oxygen oksijen

epope

Fr épopée destan EYun epopoiía εποποιία zdestan şairi gibi okuma § EYun épos έπος zdestan EYun poiós ποιός zinşa eden, şiir söyleyen +ia

epos

EYun épos έπος zsöz, anlatı, destan << AYun wepos (Kaynak: Frisk sf. 1:545.)<< HAvr *wékʷ-o-s a.a. HAvr *wekʷ- söylemek

epri|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ton opradı [giysi eskidi] (...) keŋ ton opramas [bol giysi eskimez] TTü: [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
zīrā havuzda eprimiş vücūd taşra sovukda emrāz-ı muχtelifeler [çeşitli hastalıklar] χāṣıl ider TTü: [ Asım Ef., Kamus-ı Muhit terc., 1800]
al-aṭlas [Ar.]: Eski yeprik يپرك libasa denir. TTü: [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
epirmek (Kayseri); eprimek (Niğde, Cenubi Anadolu), yeprimek (G. Antep, Birecik): yıpramak, eskimek, zayıflamak; elma armut yumuşamak

<< ETü opra- (giysi) eskimek, aşınmak, (deri) büzüşmek

Not: Ses alterasyonu (epri- / opra- / yıpra-) açıklanmaya muhtaçtır.

Benzer sözcükler: eprik, epritmek

Bu maddeye gönderenler: yıpran-


08.07.2015
epsem

<< OTü epsem suskun, sessiz ?

epsilon

EYun épsilon έψιλον zYunan alfabesinin beşinci harfi, kısa E EYun psilós ψιλός zkısa

er|mek

<< TTü ér- olgunlaşmak, yetişmek ≈ ETü er- olmak

er1

<< ETü er adam, kişi

er2

≈ ETü ir-