epikriz

epidural

İngilizce epidural "beyin veya omuriliğin dış zarını etkileyen" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca épi- "üstü, üzeri" ve Geç Latince dura mater "«sert kütük», beyin ve omuriliğin dış zarı" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Geç Latince deyim Latince durus "sert, pek" sözcüğünden türetilmiştir. )

epifani

Fransızca épiphanie veya İngilizce epiphany "1. İsa'nın üç krallara görünmesi hadisesi ve bu hadiseyi kutlayan yortu, 6 Ocak, 2. manevi aydınlanma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca epiphaneia επιφανεία z "zuhur, aydınlanma, özellikle bir tanrının insanlara görünmesi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca epiphaínō επιφαίνω z "birden görünme, aydınlanma, zuhur etme" fiilinden +ia ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca phaínō φαίνω z "ışımak, aydınlanmak" fiilinden epi+ önekiyle türetilmiştir.

epigrafi

Fransızca épigraphie "yazıtlara ilişkin uzmanlık dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca epigraphḗ επιγραφή z "son-yazı, mezar yazıtı" sözcüğünden alıntıdır.

epigram

Fransızca épigramme "mezar veya anıt yazıtı, kısa ve özlü manzume" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca epígramma ἐπίγραµµα z "yazıt" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca epigráphō ἐπιγράϕω z "üzerine-yazmak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca gráphō γράϕω z "yazmak" fiilinden epi+ önekiyle türetilmiştir.

epik

Fransızca épique "destansı, destan tarzında" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca epikós επικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca épos έπος z "destan" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

epikriz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1987]
Klinikteki teşhisin bir epikriz olduğunu, rapor olmadığını, kliniğin başkanı olduğu için belgeyi imzaladığını...

Köken

Almanca Epikrise "«ard-değerlendirme», tıpta hastalığın seyrine dair rapor" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Eski Yunanca épi έπι z "art, peş (edat)" ve Eski Yunanca krísis κρίσις z "yargı, hüküm" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca krínō κρίνω z "ayırmak, yargılamak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kriz maddesine bakınız.

Ek açıklama

Kriz burada "buhran" değil, Yunanca sözcüğün orijinal anlamıyla "hüküm, yargı" anlamındadır. • Yaygın kanıya (ve TDK sözlüğüne) karşın, Fransızcada bu anlamda épicrise sözcüğü mevcut değildir; ancak marjinal olarak "kriz sonrası belirtiler" anlamında kullanılır.


14.11.2019
epilasyon

Fransızca épilation "kıl aldırma işlemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca épiler "kıl aldırmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince pilus "kıl" sözcüğünden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

epilepsi

Fransızca epilepsie "sara hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen epilepsia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen epilepsía επιλεψία z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca epilambánō επιλαμβάνω, επιλεπ- z "tutulmak, kriz gelmek" fiilinden +ia ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca lambánō, lep- λαμβάνω, λεπ- z "almak, tutmak" fiilinden epi+ önekiyle türetilmiştir.

epilog

Fransızca épilogue "son söz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen epílogos επίλογος z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca lógos λόγος z "söz" sözcüğünden epi+ önekiyle türetilmiştir.

epistemoloji

Fransızca épistemologie "bilginin anlam ve özelliklerini inceleyen felsefe dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca epistēmē επιστήμη z "zihinsel hakimiyet, bilgi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca epístāmai επίσταμαι z "bir şeye veya konuya hakim olmak, bilmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca ʰístēmi, stā- ἵστημι, στα- z "durmak" fiilinden epi+ önekiyle türetilmiştir.

epitel

Fransızca epithélium "1. meme başı dokusu, 2. iç organları ve ağız iç yüzeyini örten doku, zar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca epithḗlion επιθήλιον z "meme başı üstü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca thḗlē θήλη z "meme başı" sözcüğünden epi+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca tháō θάω z "süt emmek" fiili ile eş kökenlidir.