enterkonekte

entelijensiya

Fr/İng intelligentsia entelektüeller zümresi Rus intelligentsiya интеллигенция za.a. Lat intelligentia akılllılık

enter

İng enter gir! Fr entrer girmek

enter(o)+

Fr entéro+ İng entero+ [bileşik adlarda] bağırsak EYun énteron έντερον zbağırsak, genelde iç organları << HAvr *h₁én-tero-s (*én-tero-s) daha içte olan, bir şeyin içi (ad) HAvr *h₁én (*én) iç (edat)

enteresan

Fr intéressant ilgi çekici Fr intéresser [den.] ilgilenmek, ilgilendirmek +ent° Lat interesse farkında olmak, bir konunun içinde olmak, ilgilenmek § Lat inter içinde, dahilinde (edat) Lat esse olmak

enteriyör

Fr interieur İng interior bir şeyin veya mekânın içi, dahili Lat interior Lat inter iç, ara (edat) +ior

enterkonekte

[ Milliyet - gazete, 1957]
Sanayi bakımından gelişmiş fakat enterkonekte bir şebekeden şimdiden beslenmesi mümkün olmayan kasaba ve şehirlerimizin enerji ihtiyacı, kurulacak orta büyüklükte santrallarla karşılanacaktır.

İng interconnected birbirine bağlı İng connect bağlamak, bağ kurmak

 aneks

Not: Türkçede Fransızca telaffuzla benimsendiği halde Fransızcada mevcut bir sözcük değildir.

Benzer sözcükler: enterkonneksiyon


13.01.2015
enternasyonal

Fr international uluslararası Fr national ulusal

enterne

Fr interner bir yere kapatmak, zorunlu ikamet ettirmek Lat internare Lat internus [den.] iç, dahili Lat inter bir şeyin içi

enterpretasyon

Fr interprétation yorumlama, yorum Lat interpretatio Lat interpretari aracılık etme +(t)ion Lat interpres aracı, tercüman, arabulucu

entim

Fr intime mahrem << Lat intimus [sup.] en dahili, en içerideki << Lat *intrimus Lat inter +im°

entipüften

Ar anā, anta ben sen