entelijensiya

entegral

Fransızca intégral "1. bütünsel, tümel, 2. matematikte entegral" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince integralis "bütünsel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince integer "tam, bütün" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

entegrasyon

Fransızca intégration "bütünleme, bütünleşme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince integrare "bütünlemek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince integer "dokunulmamış, tam, bütün" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince tengō, tact- "dokunmak" fiilinin isimden türetilmiş fiilidir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *teh₂g- (*tāg-) biçiminden evrilmiştir.

entel

Türkiye Türkçesi entelektüel sözcüğünden türetilmiştir.

entelektüel

Fransızca intellectuel "aydın, kültürlü kişi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince intellectūs "akıl, anlayış" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince intelligere "anlamak, idrak etmek, ayırt etmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince inter "iki şeyin arası (edat)" ve Latince legere, lect- "seçmek, ayırmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

entelijans

Fransızca ve İngilizce intelligence "1. anlama, kavrama, idrak, 2. İngiliz istihbarat servisinin adı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince intelligentia "anlama yetisi, idrak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince intelligere "anlamak, kavramak" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir.

entelijensiya
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1967]
Bu entelijansiya, mevcut menfi siyasal iktidara rağmen toplanmamızın daha üstün, daha doğru (...)

Köken

Fransızca ve İngilizce intelligentsia "entelektüeller zümresi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Rusça aynı anlama gelen intelligentsiya интеллигенция z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince intelligentia "akılllılık" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için entelektüel maddesine bakınız.

Ek açıklama

Batı dillerine "aydınlar sınıfı" anlamında Rusçada yaygın olan kullanımdan alınmıştır.


11.08.2014
enter

İngilizce enter "gir!" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca entrer "girmek" fiilinden alıntıdır.

enter(o)+

Fransızca entéro+ veya İngilizce entero+ "[bileşik adlarda] bağırsak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca énteron έντερον z "bağırsak, genelde iç organları" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁én-tero-s (*én-tero-s) "daha içte olan, bir şeyin içi (ad)" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁én (*én) "iç (edat)" kökünden türetilmiştir.

enteresan

Fransızca intéressant "ilgi çekici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca intéresser "ilgilenmek, ilgilendirmek" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince interesse "farkında olmak, bir konunun içinde olmak, ilgilenmek" fiilinin isimden türetilmiş fiilidir. Latince fiil Latince inter "içinde, dahilinde (edat)" ve Latince esse "olmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

enteriyör

Fransızca interieur veya İngilizce interior "bir şeyin veya mekânın içi, dahili" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince interior sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince inter "iç, ara (edat)" sözcüğünden +ior ekiyle türetilmiştir.

enterkonekte

İngilizce interconnected "birbirine bağlı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce connect "bağlamak, bağ kurmak" fiilinden türetilmiştir.