enflasyon

enfarktüs

Yeni Latince infarctus "tıkanma, kalp krizi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince farcire "tıkmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

enfeksiyon

Fransızca infection "iltihap" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince infectio "(hastalık veya pislik) bulaşma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince inficere "bir şeye veya pisliğe batırmak, bulamak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.

enfes

Arapça nfs kökünden gelen anfas أنفس z "daha nefis, en nefis" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafīs نفيس z sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.

enfiye

Arapça Anf kökünden gelen anf أنف z "burun" sözcüğünden +īya(t)1 ekiyle türetilmiştir.

enflamasyon

Fransızca inflammation "yanma, iltihap" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince inflammare "tanmak, iltihaplanmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince flamma "alev" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

enflasyon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
enflasyon: Çok mikdarda evrak-ı nakdiye ihracı.

Köken

Fransızca inflation veya İngilizce inflation "1. şişme, şişirme, 2. piyasadaki para arzını şişirme, enflasyon" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce inflate "şişmek, şişirmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. İngilizce fiil Latince aynı anlama gelen inflare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince flare "üflemek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için deflasyon maddesine bakınız.

Ek açıklama

Ekonomide kullanılan anlamı 1890'larda İngilizcede ortaya çıkmıştır.

Benzer sözcükler

enflatör


01.10.2017
enformasyon

Fransızca information "haberdar olma veya etme, haber, bilgi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen informatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince informare "zihninde canlandırmak, haberdar olmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince formare "biçimlendirmek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.

enformel

Fransızca informel "biçim şartlarına uymayan, gayrıresmi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca formel sözcüğünden in+2 önekiyle türetilmiştir.

enfraruj

Fransızca infrarouge "kırmızı-altı, kızıl-ötesi" sözcüğünden alıntıdır.

enfüsi

Arapça nfs kökünden gelen anfus أنفُس z "nefsler" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça nafs "benlik, özne" sözcüğünün çoğuludur.

engebe

Yeni Yunanca engopi εγγοπή z "kırık, yarık" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen enkopḗ εγκοπή z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kóptō κόπτω z "kesmek, kırmak" fiilinden en+ önekiyle türetilmiştir. (Kaynak: Liddell & Scott, A Greek-English Lexicon sf. 473)