endokrin

ender

Arapça ndr kökünden gelen andar أندر z "daha nadir, en nadir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nādir نادر z sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.

enderun

Farsça ve Orta Farsça andarūn أندرون z "bir şeyin içi, iç taraf (ad)" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça andar أندر z "iç (edat)" ve Bu sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen antara sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁én-tero-s (*én-tero-s) "daha iç (komparatif)" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁én (*én) "iç" kökünden türetilmiştir.

endikasyon

Fransızca indication "1. işaret etme, belirtme, belirti, 2. tıpta reçete yazma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince indicare "parmağıyla göstermek, işaret etmek, belirtmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince index, indic- "işaret parmağı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

endişe

Farsça andīşe أنديشه z "düşünce" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen hantēşak veya hantēşişn sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça hantēşītan "düşünmek" fiilinden +a ekiyle türetilmiştir.

endogami

Fransızca endogamie "aile veya aşiret içi evlilik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca éndon ένδον z "iç" ve Eski Yunanca gámos γάμος z "evlenme" sözcüklerinin bileşiğidir.

endokrin
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1939]
ileride kullanılmak üzere gövdelerinde birikmiş olan yağlara düzen veren sinir ve endokrin kurumu

Köken

Fransızca ve İngilizce endocrine "iç salgılara ilişkin, tıpta hormonların genel adı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1909) Fransızca sözcük Eski Yunanca éndon ένδον z "iç" ve Eski Yunanca krínō κρίνω z "ayırmak, salgılamak" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için end(o)+, kriter maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

endokrinolog, endokrinoloji


13.03.2018
endorfin

İngilizce endorphin "beyinde oluşan ve yapıca morfine benzeyen kimyasal madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1974 Eric Simon, Amer. kimyacı.) İngilizce sözcük İngilizce endogenous "içeride üreyen" ve İngilizce morphine "morfin" sözcüklerinin bileşiğidir.

endoskop

Fransızca endoscope "iç organları gözleme aygıtı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca éndon ένδον z "iç" ve Eski Yunanca skopéō σκοπέω z "gözlemek" sözcüklerinin bileşiğidir.

endurans

Fransızca ve İngilizce endurance "dayanıklılık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca endurer "dayanmak, pekişmek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen indurare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince durus "pek, sağlam" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

endüksiyon

Fransızca induction "çıkarsama, tümevarım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince inductio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince inducere "sevketmek, -e götürmek, yol açmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ducere, duct- "sevketmek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.

endüljans

Fransızca indulgence "1. göz yumma, hoşgörme, 2. Katolik kilisesinde itiraf ve tövbe sonucu bazı günahların gözardı edilmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen indulgentia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince indulgēre "göz yummak, sabır göstermek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir.