enayi

emzir|mek

ETü emüz- emdirmek, emzirmek +(g)Ur- (Kaynak: Erdal sf. II.757)ETü em- +Uz-

en1

<< ETü mübalağa edatı

en2

<< ETü en/eŋ 1. iniş, çukur, 2. yatay boyut, vüsat ETü en- inmek, yatmak

enam

Ar anˁām أنعام z [#nˁm afˁāl çoğ.] mallar, davar Ar naˁam نعم z [t.] mal varlığı, özellikle davar

enaniyet

Ar anānīya(t) أنانيّة zbenlik, bencillik Ar anā أنا zben +īya(t)2

enayi

"yabancı?" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, <1683]
bu iç hisâra aslâ enâyî âdem giremez (...) ecnebī ve enāyīden hıfz ve hırāset etdiler "aptal, saf" [ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1898]
Ne enayi, ne hımbılmışım. Kağıt bu! elbette uçar. "mağrur" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
Enayi: (Arabca 'enā'dan yapılmış ise de Arabcada müstamel değildir.) Kendini bir şey zanneden, mağrur, cahil ve bayağı (adam).

Ar anā أنا zben

Benzer sözcükler: enayilik

Bu maddeye gönderenler: enaniyet


18.08.2017
enbiya

Ar anbiyāˀ أنبياء z [#nbw afˁilā çoğ.] peygamberler Ar nabī نبى z [t.]

encam

Fa ancām أنجام zson, bitim, nihayet << OFa hancām a.a. OFa hancāftan, hancām- sona erdirmek, bitirmek, tamamlamak ≈ Ave han-cāma- bir araya geliş, sona eriş

encümen

Fa ancuman أنجمن ztoplantı, meclis, dernek << OFa hancaman a.a. ≈ Ave han-cāmana- bir araya-gelmek Ave hem+ gam- gelmek << HAvr *gʷem- gelmek

end(o)+

Fr/İng endo+ [bileşik adlarda] iç, içerisi EYun éndon ένδον zbir şeyin içi (ad) << HAvr *h₁en-do-m (*h₁en-do-m) HAvr *h₁én (*én) iç (edat)

endam

Fa andām أندام z1. eklem, uzuv, kol ve bacak, 2. (mec.) boy-pos, bedenin bütünü << OFa handām eklem, uzuv ≈ Ave han-dāma bir araya koyma, kompozisyon, artikülasyon Ave ham+ *dāma koyma, katma, yapma << HAvr *dʰeh₁- (*dʰē-) komak, kılmak