emlak

emin

Arapça Amn kökünden gelen amīn أمين z "güvenli, güvenilir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça amana أمن z "güvendi, inandı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

emir eri

Türkiye Türkçesi emirber "emir-taşıyan, orduda subaya hizmet eden ulak" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Arapça amr أمر z "emir, buyruk" ve Farsça bar "getiren, taşıyan" sözcüklerinin bileşiğidir.

emir1

Arapça Amr kökünden gelen amr أمر z "1. buyruk, emir, 2. söz konusu olan şey, konu, iş, maslahat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça amara أمر z "buyurdu, emretti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice āmar אמר z "söylemek, buyurmak" fiili ile eş kökenlidir.

emir2

Arapça Amr kökünden gelen amīr أمير z "buyuran, komutan, bey, prens" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça amara أمر z "buyurdu" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

emisyon

Fransızca émission veya İngilizce emission "çıkarma, salma, serbest bırakma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince emittere "dışarı salmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince mittere, miss- "salmak, göndermek" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

emlak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"mülkler (çoğul)" [ Seyf-i Sarayî, Gülistan tercümesi, 1391]
"kamu arazisi (tekil)" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
emlāk: [1.] Mülkler, müstemlekāt. [2.] Vakıf ve tapu olmayan, sarf ve malikâne gibi mal. Türkîde emlâk-ı hümayun manasındadır.

Köken

Arapça mlk kökünden gelen amlāk أملاك z "mülkler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça milk ملك z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

Daha fazla bilgi için mülk maddesine bakınız.


08.08.2014
emmi

Arapça ˁammī عَمِّى z "amcam" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça ˁamm عَمّ z "amca" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice ˁamm עם z "her çeşit akraba" sözcüğü ile eş kökenlidir.

emniyet

Arapça Amn kökünden gelen amn أَمْن z "güvenme, güvenlik" sözcüğünden +īya(t)2 ekiyle türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça amana أمن z "güvendi, inandı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

emo

İngilizce emo "bir müzik ve kıyafet akımı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce emotional "duygusal" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Latince emotio "harekete geçme, tahrik etme veya edilme, helecan" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince emouēre, emot- "harekete geçmek veya geçirmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince aynı anlama gelen mouēre, mot- fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

emoji

Japonca emoji "emotikon, smiley" sözcüğünden alıntıdır. Japonca sözcük Japonca e "resim" ve Japonca moji "harf, karakter" sözcüklerinin bileşiğidir.

empas

Fransızca impasse "geçmez, çıkmaz sokak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca passe "geçit" sözcüğünden in+2 önekiyle türetilmiştir.