ekonomi

ekmel

Arapça kml kökünden gelen akmal أكمل z "çok kâmil, en kâmil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kāmil كامل z "olgun, tam, ermiş" sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.

eko

Fransızca écho "yankı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ḗχō ήχω z "ses, yankı (ad)" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ḗχō ήχω z "seslenmek, yankılanmak (fiil)" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *(s)weh₂gʰ- (*(s)wāgʰ-) biçiminden evrilmiştir.

ekol

Fransızca école "okul, sanat veya düşünce akımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince schola "okul" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca sχolḗ σχολή z "1. dinlenme, işten geri durma, çalışmak zorunda olmama, 3. ilim, okul" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *seǵʰ- "geri durma, dinme" kökünden türetilmiştir.

ekolayzer

İngilizce equalizer "eşitleyici, ses dengeleme aygıtı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: y. 1928 Bell Laboratories, ABD.) İngilizce sözcük İngilizce equalize "eşitlemek" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aequalis "eşit" sözcüğünden +ise- ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince aequus "denge, eş" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

ekoloji

Fransızca écologie veya İngilizce ecology "çevrebilim" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca oíkos οίκος z "ev, yakın çevre" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wói̯ḱ-os biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wei̯ḱ- "klan, kabile, oba" kökünden türetilmiştir.

ekonomi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Arşiv Belg. Göre Osmanlı Eğitiminde Modernleşme, 1858]
ekonomi-politik ile idare-i memleketde muktezî olan sair bazı şeylerden ibaret [ Şinasi, Tasvir-i Efkâr makaleleri, 1863]
Evropaca ekonomi politik denilen ˁilm-i emvāl-i māliyeye dair (...) Mehmed Şerīf Efendi Mülkiyede ders vermekte olduğundan ekonomik [ Hakimiyeti Milliye (gazete), 1934]
Avrupa ökonomi konferansı (...) Balkan anlaşmasının ökonomik konseyini vücuda getireceklerdir

Köken

Fransızca économie "1. iktisat bilimi, 2. tutumluluk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca oikonomía οικονομία z "ev idaresi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca oikonómos οικονόμος z "ev idare eden, kâhya, vekilharç" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca oíkos οίκος z "ev" ve Eski Yunanca némō νέµω z "paylaştırmak, düzenlemek" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için ekoloji, +nomi maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Karş. İngilizce economy, Almanca Ökonomie. İngilizcede 19. yy sonuna dek oeconomy yazımı yaygındır.

Benzer sözcükler

ekonometri, ekonomik, ekonomist, makroekonomi, mikroekonomi, sosyoekonomik


19.02.2020
ekose

Fransızca écossais "1. İskoç, 2. İskoç tipi tartan kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Ecosse "İskoçya" özel adından türetilmiştir.

ekosfer

İngilizce ecosphere "çevresel etkileşimler sistemi" sözcüğünden alıntıdır.

ekosistem

İngilizce ecosystem "doğal etkileşim sistemi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1935 A. G. Tansley, Amer. biyolog.)

ekran

Fransızca écran "siper, paravan, perde" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Fransızca sözcük Holandaca skerm "siper, kalkan" sözcüğünden alıntıdır. ) Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skermaz "korugan, siper, kalkan" biçiminden alıntıdır.

ekrat

Arapça krd kökünden gelen akrād أكراد z "Kürtler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kurd كرد z "Kürt" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.