ekoloji

ekmek

Türkiye Türkçesi etmek "ekmek" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen ötmek veya etmek sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe üt- "ateşte kızartmak" fiilinden Eski Türkçe +(A)mAk ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

ekmel

Arapça kml kökünden gelen akmal أكمل z "çok kâmil, en kâmil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kāmil كامل z "olgun, tam, ermiş" sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.

eko

Fransızca écho "yankı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ḗχō ήχω z "ses, yankı (ad)" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ḗχō ήχω z "seslenmek, yankılanmak (fiil)" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *(s)weh₂gʰ- (*(s)wāgʰ-) biçiminden evrilmiştir.

ekol

Fransızca école "okul, sanat veya düşünce akımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince schola "okul" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca sχolḗ σχολή z "1. dinlenme, işten geri durma, çalışmak zorunda olmama, 3. ilim, okul" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *seǵʰ- "geri durma, dinme" kökünden türetilmiştir.

ekolayzer

İngilizce equalizer "eşitleyici, ses dengeleme aygıtı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: y. 1928 Bell Laboratories, ABD.) İngilizce sözcük İngilizce equalize "eşitlemek" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aequalis "eşit" sözcüğünden +ise- ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince aequus "denge, eş" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

ekoloji
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
ekoloji: Dirimli varlıklarla çevreleri arasındaki karşılıklı ilişkiyi araştıran biyoloji kolu.

Köken

Fransızca écologie veya İngilizce ecology "çevrebilim" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca oíkos οίκος z "ev, yakın çevre" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wói̯ḱ-os biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wei̯ḱ- "klan, kabile, oba" kökünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için +log maddesine bakınız.

Ek açıklama

Aynı HAvr kökten Latince villa "çiftlik, mezra", vicus "mahalle", vicinus "komşu".

Benzer sözcükler

ekolojik, ekolojist

Bu maddeye gönderenler

ekonomi, ekosfer, ekosistem, ekümenik, villa


14.11.2019
ekonomi

Fransızca économie "1. iktisat bilimi, 2. tutumluluk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca oikonomía οικονομία z "ev idaresi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca oikonómos οικονόμος z "ev idare eden, kâhya, vekilharç" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca oíkos οίκος z "ev" ve Eski Yunanca némō νέµω z "paylaştırmak, düzenlemek" sözcüklerinin bileşiğidir.

ekose

Fransızca écossais "1. İskoç, 2. İskoç tipi tartan kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Ecosse "İskoçya" özel adından türetilmiştir.

ekosfer

İngilizce ecosphere "çevresel etkileşimler sistemi" sözcüğünden alıntıdır.

ekosistem

İngilizce ecosystem "doğal etkileşim sistemi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1935 A. G. Tansley, Amer. biyolog.)

ekran

Fransızca écran "siper, paravan, perde" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Fransızca sözcük Holandaca skerm "siper, kalkan" sözcüğünden alıntıdır. ) Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skermaz "korugan, siper, kalkan" biçiminden alıntıdır.