eklektik

ekimoz

Fransızca ecchymose "cilt altına kan oturması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ekχýmōsis εκχύμωσις z "dışarı sıvı sızması" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χéō, χy- "akmak, sızmak" fiilinden ek+ önekiyle türetilmiştir.

ekin

Eski Türkçe ekin "ekilen şey, tahıl" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ek- fiilinden Eski Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

ekinoks

Fransızca équinox "gündönümü, gündüz ve gecenin eşit olduğu tarih" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aequinoctium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aequus "eşit" ve Latince nox, noct- "gece" sözcüklerinin bileşiğidir.

ekip

Fransızca équipe "1. gemi mürettebatı, 2. herhangi bir iş için derlenen kadro ve donanım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca équiper "gemi donatmak [esk.], genel anlamda donatmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Norsça (Vikingce) skip "gemi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *skipam biçiminden alıntıdır.

ekipman

Fransızca équipement "donanım, alet edevat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca équiper "donatmak" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir.

eklektik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1937]
İsveç metodiyle Alman sistemini karıştırarak eklektik bir mektep meydana getirmişlerdi

Köken

Fransızca eclectique "seçmeci, karışık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca eklektikós εκλεκτικός z "seçici, seçmeci" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca eklégō εκλέγω z "seçip ayırmak" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca légō, log- λέγω, λογ- z "seçmek, derlemek" fiilinden ek+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için logos maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

eklektizm


13.01.2015
eklem

Türkiye Türkçesi ekle- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

ekler

Fransızca éclair "1. şimşek, kıvılcım, 2. (hızlı yapıldığı ve hızla tüketildiği için) bir tür pasta" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca éclairer "aydınlatmak, ışıtmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen exclarare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince clarus "açık, aydınlık" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

ekliptik

Fransızca écliptique "astronomide burçlar çemberi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ékleipsis έκλειψις z "1. bırakıp gitme, kaybolma, 2. güneş tutulması" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca leípō λείπω, λιπ- z "bırakmak, terketmek, ayrılmak, eksik kalmak" fiilinden ek+ önekiyle türetilmiştir.

ekmek

Türkiye Türkçesi etmek "ekmek" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen ötmek veya etmek sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe üt- "ateşte kızartmak" fiilinden Eski Türkçe +(A)mAk ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

ekmel

Arapça kml kökünden gelen akmal أكمل z "çok kâmil, en kâmil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kāmil كامل z "olgun, tam, ermiş" sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.