ekalliyet

ejakülasyon

Fr éjaculation (aniden ve keskin şekilde) fışkırtma Lat eiaculatio a.a. Lat e(x)+ iaculari [den.] (mızrak vb.) fırlatmak +(t)ion Lat iaculum atılan şey, atmık, mızrak Lat iacere, iact- atmak +ul°

ejderha

Fa ajdahāk/ajdahā أژدهاك/أژدها zİran mitolojisinde efsanevi yılan-kral, dragon << OFa aji-dahāk yılan-kral, Dahak Ave aji-dahāka- a.a. Ave aji yılan << HAvr *h₃égʷʰi-s (*ógʷʰi-s) a.a.

ek

<< OTü ek/eŋ mafsal, (dirsek ve bilek gibi) eklem

ek|mek

<< ETü ek- (tohum) serpmek

ekâbir

Ar akābir أكابِر z [#kbr afāˁil çoğ.] en büyükler, önde gelenler Ar akbar أَكْبَر z [t.] daha büyük, en büyük

ekalliyet

YO: "parlamentoda azınlık" [ Meclis-i Mebusan Tutanakları, 1877]
Verilen kararın neticesinden hâsıl olan ekseriyet ve ekalliyeti temyiz ve tayine Reis ile kâtipler memurdur. "... etnik azınlık" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Ecnebi ve Ekalliyet mekteplerindeki Türkçe muallimleri cemiyeti

Ar aḳall أقلّ z [#ḳll afˁal kıy.] daha az, çok az +īya(t)2 Ar ḳalīl قليل z [faˁīl sf.] az

Not: Arapça sıfattan +iyyet ekiyle yapılmış Yeni Osmanlıca türevdir. "Etnik azınlık" anlamında kullanımına 1920'lerden önce rastlanmaz.

Bu maddeye gönderenler: istiklal (müstakil)


13.08.2018
ekarte

Fr écarté [pp.] bir iskambil oyunu Fr écarter iskambilde kâğıt kaçmak, bertaraf etmek İt scartare a.a. << OLat *excartare [den.] Lat e(x)+ carta kâğıt

ekber

Ar akbar أكبر z [#kbr afˁal kıy.] daha büyük, en büyük Ar kabīr كَبِير zbüyük

ekidne

Fr échidné dikenli karıncayiyen EYun éχidna ἔχιδνα z«dişi yılan», mitolojide yılan kadın, şahmaran EYun éχis ἔχις zzehirli yılan, engerek << HAvr *h₃égʷʰi-s (*ógʷʰi-s) yılan

ekilibr

Fr équilibre denge Lat aequilibrium terazinin denge hali § Lat aequus eşit Lat libra terazi +ium

ekim

TTü ek- +Im