efal

edit

İngilizce edit "1. yayınlamak, yayına hazırlamak, tashih etmek, 2. tashih, düzelti" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince editus "yayınlanmış" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince edere "«dışarı vermek», yayınlamak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince dare, dat- "vermek" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

editör

Fransızca éditeur "yayınlayan, yayıncı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen editor sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince edere "yayınlamak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

edna

Arapça dnw kökünden gelen adnā أدنَى z "daha aşağıda, beride" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça danī دنى z "alçak, aşağı, beri" sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.

edvar

Arapça dwr kökünden gelen adwār أدوار z "döngüler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dawr "döngü" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

edyan

Arapça dyn kökünden gelen adyān أديان z "dinler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dīn دين z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

efal
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
ol ki ṣūret cinsidür üç ḳısmdur: ḳuvā ve efˁāl ve ervāḥ [potansiyel, aktüel ve ruhlar] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
efˁāl: Actiones, opera.

Köken

Arapça fˁl kökünden gelen afˁāl أفْعَال z "eylemler, işler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fiˁl فِعل z "eylem" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

Daha fazla bilgi için fiil maddesine bakınız.


20.08.2015
efdal

Arapça fḍl kökünden gelen afḍal "daha seçkin, en seçkin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fāḍil "seçkin" sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.

efe

çocuk dilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

efekt

İngilizce sound effect "ses efekti" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce effect "bir eylemin sonucu, etki" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince effectus "icraat, işin sonucu" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince efficere "icra etmek, bir şeyi yapıp ortaya çıkarmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

efektif

Fransızca effectif "fiili, etkili, elle tutulur" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince effectivus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince efficere "icra etmek" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir.

efemera

İngilizce ephemera "kısa ömürlü şeyler, kalıcı olmayan yayınlar" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca ephēmerón εφημερόν z "bir gün ömrü olan Mayıs böceği" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Eski Yunanca ephēmerós εφημερός z "günlük" sözcüğünün nötrüdür. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰēméros ἡμέρος z "gün" sözcüğünden epi+ önekiyle türetilmiştir.