edisyon

edik

Eski Türkçe etük "ayakkabı, çizme" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ét- "yapmak, imal etmek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

edilgen

Türkiye Türkçesi edil- fiilinden Yeni Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

edim

Türkiye Türkçesi et- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

edin|mek

Türkiye Türkçesi ét- fiilinden evrilmiştir.

edip

Arapça Adb kökünden gelen adīb أديب z "edepli, iyi eğitilmiş, müeddep" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça adaba أدب z "edepli ve kültürlü idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

edisyon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[Tarlan, 1950]
edisyon kritik

Köken

Fransızca édition veya İngilizce edition "yayınlama, yazıyı yayına hazırlama" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen editio sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince edere "çıkarmak, neşretmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için edit maddesine bakınız.


08.10.2017
edit

İngilizce edit "1. yayınlamak, yayına hazırlamak, tashih etmek, 2. tashih, düzelti" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince editus "yayınlanmış" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince edere "«dışarı vermek», yayınlamak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince dare, dat- "vermek" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

editör

Fransızca éditeur "yayınlayan, yayıncı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen editor sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince edere "yayınlamak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

edna

Arapça dnw kökünden gelen adnā أدنَى z "daha aşağıda, beride" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça danī دنى z "alçak, aşağı, beri" sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.

edvar

Arapça dwr kökünden gelen adwār أدوار z "döngüler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dawr "döngü" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

edyan

Arapça dyn kökünden gelen adyān أديان z "dinler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dīn دين z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.