edin|mek

edep

Arapça Adb kökünden gelen adab أدب z "görgü, terbiye" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça adaba أدب z "konuk ağırladı, terbiyeli ve kültürlü idi" fiili ile eş kökenlidir.

edevat

Arapça Adw kökünden gelen adawāt أدوات z "gereçler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça adā(t) أداة z "araç, gereç" sözcüğünün çoğuludur.

edik

Eski Türkçe etük "ayakkabı, çizme" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ét- "yapmak, imal etmek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

edilgen

Türkiye Türkçesi edil- fiilinden Yeni Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

edim

Türkiye Türkçesi et- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

edin|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "kendine yapmak, sahiplenmek" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
idinmek vul. edinmek

Köken

Türkiye Türkçesi ét- fiilinden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için et- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Ét- kökünden türeyen Eski Türkçe étin-, Türkiye Türkçesi édin- "kendine bir şey hazırlamak, yapınmak" fiiliyle anlam bağı zayıftır. İki fiilin kullanımda birbirine karıştığı düşünülebilir.

Benzer sözcükler

edindirmek, edinim


09.02.2015
edip

Arapça Adb kökünden gelen adīb أديب z "edepli, iyi eğitilmiş, müeddep" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça adaba أدب z "edepli ve kültürlü idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

edisyon

Fransızca édition veya İngilizce edition "yayınlama, yazıyı yayına hazırlama" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen editio sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince edere "çıkarmak, neşretmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

edit

İngilizce edit "1. yayınlamak, yayına hazırlamak, tashih etmek, 2. tashih, düzelti" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince editus "yayınlanmış" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince edere "«dışarı vermek», yayınlamak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince dare, dat- "vermek" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

editör

Fransızca éditeur "yayınlayan, yayıncı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen editor sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince edere "yayınlamak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

edna

Arapça dnw kökünden gelen adnā أدنَى z "daha aşağıda, beride" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça danī دنى z "alçak, aşağı, beri" sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.