edebiyat

ecnebi

Arapça cnb kökünden gelen acnabī أجنبى z "dışarılı, yabancı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça acnab أجنب z sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Arapça canb "yan, dış" sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.

ecrimisil

Arapça acr أجر z "ücret, parasal karşılık" ve Arapça miṯl مثل z "benzer, eş" sözcüklerinin bileşiğidir.

ecza

Arapça czA kökünden gelen aczāˀ أجزاء z "birimler, unsurlar, bileşenler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cuzˀ جزء z "birim, unsur" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

eda

Arapça Ady kökünden gelen adāˀ أداء z "1. yapma, edim, ediş, yerine getirme, bir borcu ödeme, 2. yapış biçimi, tarz, şive" sözcüğünden alıntıdır.

edat

Arapça Adw kökünden gelen adāt أدات z "araç, gereç, dilbilgisinde bağımsız anlamı olmayan kelime parçacığı" sözcüğünden alıntıdır.

edebiyat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Osmanlıca: [ Zenker, Türkisch-Arabisch-Persisches Handwörterbuch, 1866]
ادبيّات edebiyāt: tout ce qui appartient aux bonnes moeurs etc. | Аlles was zur Вildung gehört. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ˁulūm-ı edebīye (...) edebiyāt

Köken

Arapça adabīyāt أدبيّات z "edeb literatürü, kültüre ilişkin her şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Adb kökünden gelen adab أدب z "1. görgü, terbiye, kültür, 2. yaşam tarzına ilişkin hikaye ve gözlemlerden oluşan ve Arapçada 8. yy'dan itibaren yaygınlaşan yazı türü" sözcüğünün nisbet hali çoğuludur.

Daha fazla bilgi için edep maddesine bakınız.

Ek açıklama

Edeb "kültür, kültivasyon" Ortaçağ İslam kültürünün temel kavramlarından biri olduğu halde, edebiyāt deyimi modern çağa ait görünüyor.

Benzer sözcükler

edebî, edebileşmek, edebileştirmek, edebiyat yapmak, edebiyatçı


05.04.2019
edep

Arapça Adb kökünden gelen adab أدب z "görgü, terbiye" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça adaba أدب z "konuk ağırladı, terbiyeli ve kültürlü idi" fiili ile eş kökenlidir.

edevat

Arapça Adw kökünden gelen adawāt أدوات z "gereçler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça adā(t) أداة z "araç, gereç" sözcüğünün çoğuludur.

edik

Eski Türkçe etük "ayakkabı, çizme" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ét- "yapmak, imal etmek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

edilgen

Türkiye Türkçesi edil- fiilinden Yeni Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

edim

Türkiye Türkçesi et- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.