edat

eciş bücüş

Türkiye Türkçesi ezik büzük deyiminden evrilmiştir.

ecnebi

Arapça cnb kökünden gelen acnabī أجنبى z "dışarılı, yabancı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça acnab أجنب z sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Arapça canb "yan, dış" sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.

ecrimisil

Arapça acr أجر z "ücret, parasal karşılık" ve Arapça miṯl مثل z "benzer, eş" sözcüklerinin bileşiğidir.

ecza

Arapça czA kökünden gelen aczāˀ أجزاء z "birimler, unsurlar, bileşenler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cuzˀ جزء z "birim, unsur" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

eda

Arapça Ady kökünden gelen adāˀ أداء z "1. yapma, edim, ediş, yerine getirme, bir borcu ödeme, 2. yapış biçimi, tarz, şive" sözcüğünden alıntıdır.

edat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"gramerde parçacık veya takı" [ Lugat-i Halimi, 1477]
edāt-ı rabıta ... edāt-ı tasġīr ... edāt-ı mübalağa ... edāt=i n'sbet

Köken

Arapça Adw kökünden gelen adāt أدات z "araç, gereç, dilbilgisinde bağımsız anlamı olmayan kelime parçacığı" sözcüğünden alıntıdır.

Bu maddeye gönderenler

edevat


18.09.2017
edebiyat

Arapça adabīyāt أدبيّات z "edeb literatürü, kültüre ilişkin her şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Adb kökünden gelen adab أدب z "1. görgü, terbiye, kültür, 2. yaşam tarzına ilişkin hikaye ve gözlemlerden oluşan ve Arapçada 8. yy'dan itibaren yaygınlaşan yazı türü" sözcüğünün nisbet hali çoğuludur.

edep

Arapça Adb kökünden gelen adab أدب z "görgü, terbiye" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça adaba أدب z "konuk ağırladı, terbiyeli ve kültürlü idi" fiili ile eş kökenlidir.

edevat

Arapça Adw kökünden gelen adawāt أدوات z "gereçler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça adā(t) أداة z "araç, gereç" sözcüğünün çoğuludur.

edik

Eski Türkçe etük "ayakkabı, çizme" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ét- "yapmak, imal etmek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

edilgen

Türkiye Türkçesi edil- fiilinden Yeni Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.