duvar

duruşma

TTü dur- +Iş-

duş

Fr douche bir borudan su püskürtme yoluyla banyo tertibatı İt doccia [dev.] su borusu, a.a. OLat ductio boru/kanal ile su iletme, isale Lat ductus [den.] sürüş, iletiş, su kanalı Lat ducere, duct- sürmek, sevketmek

dut

Ar tūt توت zdut ağacı ve meyvesi, morus indica Aram tūtā תות za.a.

duty-free

İng duty-free gümrükten muaf § İng duty ödenecek şey, ödev, borç, vergi (EFr duité a.a. EFr du borç << Lat dēbitum [pp. n.] a.a. Lat dēbere borçlu olmak +()t° ) İng free özgür, muaf

duvak

<< TTü tuğak/duğak gelinin yüzünü örten perde (Kaynak: Eren sf. 124)ETü tuġ sancak, alem +Ak

duvar

[ Codex Cumanicus, 1303]
paretis - Fa & Tr: diuar (...) diuar ostasi: caementarius. [ Meninski, Thesaurus, 1680]
dīvār: Murus, paries. (...) Dīvārci: Murarius. [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
dīvār: Türkçe zebanzedi duvar دووار.

Fa dīvār/divār ديوار/دوار za.a. << EFa *deγa-vāra- kerpiç duvar § EFa deγa- kerpiç, kil (<< HAvr *dʰei̯ǵʰ- yoğurmak ) EFa vāra- korumak, etrafını çevirmek (<< HAvr *wer-¹ korumak )

 figür

Not: Türkçede 19. yy'a doğru v/w sesi etkisiyle ilk hece kapanmıştır.

Benzer sözcükler: duvar yazısı, duvarcı, düz duvara tırmanmak, kapı duvar, kuru duvar, ses duvarı

Bu maddeye gönderenler: firdevs (paradi)


23.08.2017
duy

Fr douille kılıç kını, her türlü mekanik alette kın işlevi gören girinti Ger *dulja- kın

duy|mak

<< ETü tuy- hissetmek, anlamak, fark etmek

duyarga

TTü duy- +ArgA

duyarlık

TTü duyar (geniş zaman 3. tekil kişi) +lIk TTü duy- +()r

duygu

TTü duy- +gU