download

doru

Eski Türkçe torıġ veya toruġ "koyu kahverengi at donu" sözcüğünden evrilmiştir.

doruk

Orta Türkçe toruğ veya toruk "dağ zirvesi, yüksek şey" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe toġur- "kaldırmak, yükseltmek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

dost

Farsça dost دوست z "arkadaş, yar" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen dauştā veya dauştar- sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde zuş- "sevmek, hoşlanmak" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

dosya

Fransızca dossier "1. sırtlık, evrak üzerine geçirilen kılıf, 2. bir muameleye ait evrakın tümü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dos "sırt" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince dorsum sözcüğünden evrilmiştir.

down sendromu

İngilizce Down's syndrome "genetik bir hastalık" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük J. L. H. Down "İngiliz tabip (1828-1896)" özel adından türetilmiştir.

download
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1997]
surf'ten 'download'a, MPEG görüntülerden sesli ortamlara, tüm Internet ve multimedia uygulamaları

Köken

İngilizce download "bir dosyayı yerel bilgisayara indirme" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1980) İngilizce sözcük İngilizce down "aşağı" (NOT: Bu sözcük Eski İngilizce adúne "tepeden aşağı" sözcüğünden türetilmiştir. Eski İngilizce sözcük Eski İngilizce dúne "tepe" sözcüğünden türetilmiştir. Eski İngilizce sözcük Kelt dillerinde dún "tepe" sözcüğünden alıntıdır. ) ve İngilizce load "yüklemek" sözcüklerinin bileşiğidir.

Ek açıklama

Esasen "tepe" anlamına gelen İngilizce down sözcüğünün eski anlamı, İngiltere'deki pek çok yer adında korunmuştur.


19.09.2014
doy|mak

Eski Türkçe tod- "1. doldurmak, tıkmak [geçişli fiil], 2. doymak [geçişsiz fiil]" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe to- "doldurmak, tıkamak" fiilinden Eski Türkçe +id° ekiyle türetilmiştir.

doz

Fransızca dose "verilen ilaç miktarı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca dōsis δώσις z "veriş, verilen şey, hediye, bir ölçek ilaç" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dídōmi δίδωμι, δο- z "vermek" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deh₃- (*dō-) "vermek" biçiminden evrilmiştir.

dök|mek

Eski Türkçe tök- "(sıvı bir şeyi) akıtmak, dökmek" fiilinden evrilmiştir.

döl

Eski Türkçe töl "yavru" sözcüğünden evrilmiştir.

dölek

Oğuzca tölek "sakin, dinç, mutlu" sözcüğünden alıntıdır. Oğuzca sözcük Eski Türkçe töle- "yavrulamak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe töl "yavru" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.