dokuz

doku|mak

Eski Türkçe tokı- "dövmek, vurmak, bıçak çalmak, taşa yazı yazmak" fiilinden evrilmiştir.

dokun|mak

Eski Türkçe tokın- "dövmek, çarpmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tokı- "dövmek, vurmak" fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

dokunaklı

Türkiye Türkçesi dokun- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

dokunmatik

Türkiye Türkçesi dokun- ve Türkiye Türkçesi otomatik sözcüklerinin bileşiğidir.

dokurcun

Orta Türkçe tokurçin "dokuz taş oyunu" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe tokuz sözcüğünden türetilmiştir.

dokuz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Orhun Yazıtları, 735]
köl tigin ögsüz akın binip tokuz eren sançdı [Köl Tigin ak atına binip dokuz kişiyi şişledi]

Köken

Eski Türkçe tokuz veya tokkuz "9" sözcüğünden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

dokuzar, dokuzgen, dokuzuncu

Bu maddeye gönderenler

doksan


15.01.2015
doküman

Fransızca document "belge" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince documentum "ders kitabı, kanıt, belge" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince docere, doct- "öğretmek" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir.

dol|mak

Eski Türkçe tol- "dolmak, dolu olmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tod- veya to- "dolmak, kabarmak" fiilinden Eski Türkçe +Il- ekiyle türetilmiştir.

dola|mak

Eski Türkçe tolġa- "döndürmek, dolamak, sarmak, acıdan kıvranmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *toluġ biçiminden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

dolak

Eski Türkçe tolġa- "dolamak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

dolambaç

Türkiye Türkçesi dolamaç sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe tola- "dolanmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(A)mAç ekiyle türetilmiştir.