dokurcun

doku

Türkiye Türkçesi doku- fiilinden türetilmiştir.

doku|mak

Eski Türkçe tokı- "dövmek, vurmak, bıçak çalmak, taşa yazı yazmak" fiilinden evrilmiştir.

dokun|mak

Eski Türkçe tokın- "dövmek, çarpmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tokı- "dövmek, vurmak" fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

dokunaklı

Türkiye Türkçesi dokun- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

dokunmatik

Türkiye Türkçesi dokun- ve Türkiye Türkçesi otomatik sözcüklerinin bileşiğidir.

dokurcun
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Kıpçakça: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
ṭoḳurçin [[satranca benzeyen bir oyun]] [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
dokurcum (G. Antep), dokurcun (Edirne): 1- dokuz taşla oynanan damaya benzer bir oyun, 2- yığın, bostanlarda hıyar yığını.

Köken

Orta Türkçe tokurçin "dokuz taş oyunu" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe tokuz sözcüğünden türetilmiştir.

Ek açıklama

Ünsüz-öncesi pozisyonda /z/ > /r/ dönüşümü tipiktir. Karş. semir-, kudur- v.b.. • "Başak istifi" anlamında dokurcun ayrı kelime olmalıdır.


27.07.2015
dokuz

Eski Türkçe tokuz veya tokkuz "9" sözcüğünden evrilmiştir.

doküman

Fransızca document "belge" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince documentum "ders kitabı, kanıt, belge" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince docere, doct- "öğretmek" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir.

dol|mak

Eski Türkçe tol- "dolmak, dolu olmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tod- veya to- "dolmak, kabarmak" fiilinden Eski Türkçe +Il- ekiyle türetilmiştir.

dola|mak

Eski Türkçe tolġa- "döndürmek, dolamak, sarmak, acıdan kıvranmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *toluġ biçiminden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

dolak

Eski Türkçe tolġa- "dolamak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.