doku

dok

İngilizce dock "gemi yatağı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Holandaca aynı anlama gelen docke sözcüğü ile eş kökenlidir.

doksan

Eski Türkçe tokson "90" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tokuz on sözcüğünden evrilmiştir.

doktor

Fransızca docteur "1. üniversitede hocalık beratına sahip kimse, doktora sahibi, 2. diplomalı tabip [esk.], genelde tabip" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince doctor "öğretmen, hoca" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince docere "öğretmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

doktora

Fransızca doctorat "doktorluk rütbesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince doctoratus "«doktor edilmiş», üniversitelerde öğretmenlik yapma ruhsatı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince doctorare fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Geç Latince fiil Latince doctor "öğretmen" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

doktrin

Fransızca doctrine "öğreti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen doctrina sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince doctor "öğretmen" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir.

doku
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "Fr tissu karşılığı" [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
doku (bkz. örü) = Nesc

Köken

Türkiye Türkçesi doku- fiilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için doku- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Yeni Türkçe sözcük önceleri Fransızca tissu karşılığı iken, yakın dönemde Fransızca texture karşılığı olarak da kullanım kazanmıştır.

Benzer sözcükler

doku uyuşmazlığı


27.01.2015
doku|mak

Eski Türkçe tokı- "dövmek, vurmak, bıçak çalmak, taşa yazı yazmak" fiilinden evrilmiştir.

dokun|mak

Eski Türkçe tokın- "dövmek, çarpmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tokı- "dövmek, vurmak" fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

dokunaklı

Türkiye Türkçesi dokun- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

dokunmatik

Türkiye Türkçesi dokun- ve Türkiye Türkçesi otomatik sözcüklerinin bileşiğidir.

dokurcun

Orta Türkçe tokurçin "dokuz taş oyunu" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe tokuz sözcüğünden türetilmiştir.