diyalekt

diyagnoz

Fransızca diagnose "teşhis" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca diágnōsis διάγνωσις z "ayırdetme, anlama, teşhis" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca diagignōskō διαγιγνώσκω z "ayırdetmek, farketmek, teşhis etmek" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca gignōskō, gnō- γιγνώσκω, γνω- z "bilmek, anlamak, yargılamak" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir.

diyagonal

Fransızca diagonal "köşegen, çapraz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen diagonalis sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca diagónios διαγόνιος z "köşeden köşeye, köşegen" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca goný γονύ z "köşe" sözcüğünden dia+ önekiyle türetilmiştir.

diyagram

Fransızca diagramme "şematik çizim, taslak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen diágramma διάγραμμα z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca diagráphō διαγράφω z "üstünü çizmek, kaba taslak çizmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca gráphō γράφω z fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir.

diyakoz

Yunanca diákos veya diákonos διάκος/διάκονος z "papaz çırağı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca diákonos διάκονος z "hizmetkâr, uşak, ulak" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca diakonéō διακονέω z "hizmet etmek" fiili ile eş kökenlidir.

diyakronik

Fransızca diachronique "zaman içinde gelişen, statik olmayan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen diaχronikós διαχρονικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χrónos χρόνος z "zaman" sözcüğünden dia+ önekiyle türetilmiştir.

diyalekt
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1937]
müşterek edebi dilin muhtelif diyalekt farklarını birleştirmek

Köken

Fransızca dialecte "lehçe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca diálektos διάλεκτος z "lehçe, ağız, özellikle taşra ağzı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dialégō διαλέγω z "«farklı söylemek», taşra ağzı konuşmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca légō λέγω2 z "söylemek" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için diyalog maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

diyalektal


07.08.2014
diyalektik

Fransızca dialectique "tez ve antitezle akıl yürütme yöntemi, münazara" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen dialektikḗ téχnē διαλεκτική (τεχνη) z deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: Elea'lı Zeno, Yun filozof (MÖ y. 490-y. 430).) Bu sözcük Eski Yunanca dialégō διαλέγω z "karşılıklı söylemek, münazara etmek" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca légō, log- λέγω2, λογ- z "söylemek" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir.

diyaliz

Fransızca dialyse, dialyt- "ayrıştırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca diálysis διάλυσις z "içinden geçerek ayrışma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca lúō λύω z "çözmek" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir.

diyalog

Fransızca dialogue "karşılıklı konuşma, diyalog" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca diálogos διάλογος z "söyleşme, karşılıklı konuşma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca légein λέγειν z "söylemek, konuşmak" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir.

diyanet

Arapça dyn kökünden gelen diyāna(t) دِيَانة z "dindarlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dīn دين z sözcüğünün fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

diyapazon

Fransızca diapason "1. bir çalgının seslendirebileceği tüm tınıların dizisi, 2. tını kontrol aracı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca dia pasōn χordōn δια πασων (χορδων) z "baştan başa tüm perdeler" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pâs, pan πᾶς, παν(τ)- z "tüm" sözcüğünden dia+ önekiyle türetilmiştir.