didaktik

dia

Fransızca dia sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca diapositif "şeffaf pozitif film" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Fransızca diaphane "şeffaf" (NOT: Fransızca sözcük Eski Yunanca diaphaínō διαφαίνω z "içinden öbür yanı görünmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca phaínō φαίνω z "ışımak, görünmek" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir.) ve Fransızca positif sözcüklerinin bileşiğidir.

diba

Farsça dībā ديبا z "bir tür ipek kumaş" sözcüğünden alıntıdır.

dibace

Arapça ve Farsça dībāca ديباجة z "1. kitap rulosuna sarılan ve üzerine kitabın konusu yazılan ipek şerit, 2. şiir veya kitabın sunuş yazısı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dībāc ديباج z veya Farsça ve Orta Farsça dībā ديبا z "sırma ile işlenmiş ipekli kumaş, brokad" sözcüğünden alıntıdır.

dibek

Türkiye Türkçesi dep- veya tep- "dövmek, ayakla vurmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

dible

Farsça duble دُبله z "badem ve şekerle yapılan bir tatlı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

didaktik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1935]
projeksiyonlar, sinema aletleri, tenvir vasıtaları ve bir takım didaktik materiyaller

Köken

Fransızca didactique "öğretici, eğitici, eğitsel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca didaktikós διδακτικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca didáskō, didak- διδάσκω, διδακ- z "öğretmek" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dn̥s-sḱé- "düşündürmek" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dens- "düşünmek" kökünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için +dan2 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

didaktizm

Bu maddeye gönderenler

otodidakt


14.01.2015
dide

Farsça dīde ديده z "1. görülen, görülmüş, 2. gören, görmüş, 3. göz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça dīdan, bīn- ديدن, بين z "görmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen dītan, vēn- fiilinden evrilmiştir. Orta Farsça fiil Eski Farsça didiy "gördü" fiili ile eş kökenlidir. Eski Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde dāi-, didaiti "bakmak, görmek, düşünmek" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰei̯H- (*dʰei̯-) "görmek, bakmak" kökünden evrilmiştir.

didik

Türkiye Türkçesi dit- "parçalamak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

diferansiyel

Fransızca différentiel "1. matematikte diferansiyel hesap, 2. bir hareketi ayrı hızda dönen iki aksa taşıyan aygıt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca différence "fark, farklılaşma" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen differentia sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince differre "ayırmak, dağıtmak, farklı kılmak" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ferre "taşımak" fiilinden dis+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰer-¹ "taşımak, getirmek" biçiminden evrilmiştir.

difteri

Fransızca diphtérie "bulaşıcı bir hastalık, kuşpalazı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1857 Pierre Bretonneau, Fr. tabip.) Fransızca sözcük Eski Yunanca diphthéra διφθέρα z "tabaklanmış deri" sözcüğünden alıntıdır.

diftong

İngilizce diphthong "çiftsesli, iki sesliden oluşan bileşik ses" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca díphthongos δίϕθογγος z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca di- "iki" ve Eski Yunanca phthóngos ϕθόγγος z "ses" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca phthéngomai φθέγγομαι z "ses etmek, çağırmak" fiilinden alıntıdır.