di+

dır

"söylenme ve mırıldanma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

dış

Eski Türkçe tāş "dış" sözcüğünden evrilmiştir.

dışarı

Eski Türkçe taşġaru "dışarı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe taş "dış" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)ArU ekiyle türetilmiştir.

dışkı

Türkiye Türkçesi dış sözcüğünden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

di+
Köken

Eski Yunanca dýo, di- δύο, δι- z "iki" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dwi- "(bileşiklerde) iki" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dwóh₁ (*dwṓ) "iki" biçiminden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için maddesine bakınız.


11.12.2015
dia

Fransızca dia sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca diapositif "şeffaf pozitif film" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Fransızca diaphane "şeffaf" (NOT: Fransızca sözcük Eski Yunanca diaphaínō διαφαίνω z "içinden öbür yanı görünmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca phaínō φαίνω z "ışımak, görünmek" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir.) ve Fransızca positif sözcüklerinin bileşiğidir.

diba

Farsça dībā ديبا z "bir tür ipek kumaş" sözcüğünden alıntıdır.

dibace

Arapça ve Farsça dībāca ديباجة z "1. kitap rulosuna sarılan ve üzerine kitabın konusu yazılan ipek şerit, 2. şiir veya kitabın sunuş yazısı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dībāc ديباج z veya Farsça ve Orta Farsça dībā ديبا z "sırma ile işlenmiş ipekli kumaş, brokad" sözcüğünden alıntıdır.

dibek

Türkiye Türkçesi dep- veya tep- "dövmek, ayakla vurmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

dible

Farsça duble دُبله z "badem ve şekerle yapılan bir tatlı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

didaktik

Fransızca didactique "öğretici, eğitici, eğitsel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca didaktikós διδακτικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca didáskō, didak- διδάσκω, διδακ- z "öğretmek" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dn̥s-sḱé- "düşündürmek" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dens- "düşünmek" kökünden türetilmiştir.