devir|mek

deve

<< ETü tebe maruf hayvan, camelus ≈ Moğ temegen a.a.

develope

Fr développer 1. kabuktan veya torbadan çıkarmak, açmak [esk.], 2. geliştirmek, ortaya çıkarmak, 3. fotoğraf filmini banyo etmek EFr de+ voloppe tahıl kepeği, kabuk, torba

deviasyon

Fr déviation İng deviation yoldan ayrılma, sapma OLat deviatio a.a. OLat deviare yoldan sapmak +(t)ion Lat de+ via yol +(t)ion

devin|mek

<< TTü devin- kıpırdamak, didinmek +In- <<? TTü tepin- kıpırdamak, depreşmek

devir

Ar dawr دور z [#dwr faˁl msd.] 1. dönüş, döngü, 2. zaman, çağ Ar dāra دار zdöndü

devir|mek

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
nom tilgenin tevirer [yasa/kader çarkını çevirir] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er tavarıġ ewürdi tewürdi [adam malları evirip çevirdi Burada 'ewürdi' asıl fiil olup, 'tewürdi' ona bağlı olarak eklenir.]] (...) tegirme [yuvarlak, dairesel]

<< ETü tevür- döndürmek, çevirmek, yuvarlamak << ETü *tegir- a.a.

Not: Ar dawr (devir, dönüş) biçimiyle ses benzerliği ilgi çekicidir. Belki orijinali *tegir- olan fiil, Arapça eşanlamlı sözcüğün etkisiyle tewür- biçimini almış olabilir.

Benzer sözcükler: devirtmek, devrilmek


09.03.2015
devlet

Ar dawla(t) دولة z [#dwl faˁla(t) mr.] 1. döngü, deveran, 2. kısmet, talih, baht, 3. servet, 4. iktidar, egemenlik Ar dāla دَالَ zdöndü, dolandı (özellikle felek, kısmet) (≈ Akad dālu dönmek, dolanmak )

devran

Ar dawarān دوران z [#dwr faˁalān msd.] 1. (sürekli ve tekrarlanan bir şekilde) dönme, dönüp durma, döngü, 2. mec. çağ, felek Ar dāra دار zdöndü

devre

Ar dawra(t) دورة z [#dwr faˁla(t) mr.] bir dönüş, döngü, dönem Ar dāra دَارَ zdöndü

devridaim

§ Ar dawr دور zdöngü Ar dāˀim داىٕم zdevam eden, sürekli

devrim

TTü devir- +Im